Rekrutacja elektroniczna

Rekrutacja elektroniczna

Rekrutacja elektroniczna jest obowiązkową formą zapisania dziecka do przedszkola czy szkoły. W roku szkolnym 2019/2020 objęte nią będą dzieci urodzone z rocznika 2012 (siedmiolatki klasa I), do oddziałów przedszkolnych rekrutowane będą dzieci urodzone w roku 2013, a do przedszkoli urodzone w latach 2014 – 2016.

Ważne!

Wszystkie szkoły podstawowe prowadzić będą edukację w oddziałach przedszkolnych (tzw. zerówki), a dodatkowo w szkołach podstawowych nr 7 i 9 przyjmowane będą również dzieci młodsze. W Miejskim Przedszkolu Nr 1 (os. Armii Krajowej) i Miejskim Przedszkolu Nr 10 (os. Kombatantów) są oddziały żłobkowe, do których obowiązuje rekrutacja elektroniczna do przedszkola nr 1 i nr 10.

Strona naboru do klas I szkół podstawowych:
https://naborsp-kandydat.vulcan.net.pl/jaroslaw/default.aspx

Strona naboru do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i oddziałów żłobkowych (MP 1, MP10):
https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/jaroslaw/default.aspx

 

Harmonogram rekrutacji do szkół podstawowych i przedszkoli

08.03.2019 r. od godz. 8.00 do 22.03.2019 r. do godz. 15.00 rejestracja kandydatów przystępujących do naboru (należy po zgłoszeniu wydrukować wniosek lub zgłoszenie)

08.03.2019 r. od godz. 8.00 do 22.03.20193.2018 r. do godz. 15.00 wydrukowany wniosek lub zgłoszenie złożyć w placówce I-wyboru z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w rekrutacji

29.03.2019 od godz. 9.00 publikacja wyników rekrutacji – lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

29.03.2019 od godz. 9.00 do 08.04.2019 do godz. 15.00 – należy złożyć w szkole/przedszkolu, do której się dziecko zakwalifikowało potwierdzenie woli przyjęcia – pisemne oświadczenie

12.04.2019 od godz. 9.00 publikacja ostatecznych wyników  – lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

 

Rekrutacja uzupełniająca – klasy I szkół podstawowych

15.04.2019 od 9.00 do 26.04.2019 do godz. 15.00 rejestracja kandydatów przystępujących do naboru uzupełniającego (należy po zgłoszeniu wydrukować wniosek lub zgłoszenie)

15.04.2019 godz. 9.00 do 26.04.2019 godz. 15.00 wydrukowane zgłoszenie lub wniosek złożyć w szkole/przedszkolu I wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko warunków lub kryteriów branych pod uwagę w rekrutacji

10.05.2019 od godz. 9.00 publikacja ostatecznych wyników – lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

10.05.2019 godz. 9.00 do 20.05.2019 do godz. 15.00 – należy złożyć w szkole/przedszkolu, do której się dziecko zakwalifikowało potwierdzenie woli przyjęcia – pisemne oświadczenie

23.05.2018 r. godz. 9.00 – ostateczne wyniki rekrutacji elektronicznej w przedszkolu/szkole podstawowej  W załączniku znajdą Państwo wykaz wszystkich ulic miasta Jarosławia wraz z przyporządkowanymi obwodami szkół podstawowych.

 

W przypadku przyjęcia dziecka do I klasy szkoły podstawowej poza obrębem zamieszkania, rodzice/opiekunowie mają obowiązek niezwłocznie poinformować  dyrekcję szkoły obwodowej o spełnianiu obowiązku szkolnego poza miejscem zamieszkania.

 

Rekrutacja uzupełniająca – przedszkola i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych:

20.05.2019 od 9.00 – 31.05.2019 do godz. 15.00 rejestracja kandydatów przystępujących do naboru uzupełniającego (należy po zgłoszeniu wydrukować wniosek lub zgłoszenie)

20.05.2019 od 9.00 – 31.05.2019 do godz. 15.00 wydrukowane zgłoszenie lub wniosek złożyć w szkole/przedszkolu I wyboru wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko warunków lub kryteriów branych pod uwagę w rekrutacji

07.06.2019 od godz. 9.00 – publikacja ostatecznych wyników – lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

07.06.2019 od 9.00 do 14.06.2019 do godz. 15.00 – należy złożyć w szkole/przedszkolu, do której się dziecko zakwalifikowało potwierdzenie woli przyjęcia – pisemne oświadczenie

19.06.2019 od godz. 9.00 – ostateczne wyniki rekrutacji elektronicznej w przedszkolu/szkole podstawowej  W załączniku znajdą Państwo wykaz wszystkich ulic miasta Jarosławia wraz z przyporządkowanymi obwodami szkół podstawowych.

 

REGULAMIN PRACY KOMISJI REKRUTACYJNEJ MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 4
W JAROSŁAWIU NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Podstawa prawa:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z poźn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek z dnia 16 marca 2017 (Dz. U.2017.610).
 3. Uchwała Nr 490/XLV/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław (Dz. U. Woj. Podkarp. z 2017 r. poz. 1516)
 4. Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław na rok szkolny 2019/2020

 

Postanowienia ogólne

§ 1.

Rekrutacja dzieci do Miejskiego Przedszkola nr 4 odbywa się w oparciu o zasadę powszechnej dostępności na podstawie dokumentu zwanego dalej Wnioskiem o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

 1. „przedszkolu” należy przez to rozumieć: Miejskie Przedszkole nr 4
 2. ,,przedszkole pierwszego wyboru” należy przez to rozumieć przedszkole, do którego rodzice (opiekunowie prawni) chcą zapisać dziecko w pierwszej kolejności.

 

Postanowienia rekrutacyjne

§ 2.

 1. System rekrutacji oparty jest o jednolite kryteria naboru.
 2. Postępowanie rekrutacyjne oraz uzupełniające odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego w terminach określonych Zarządzeniem Nr 19/2019 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 31 stycznia 2019 r., w oparciu o kryteria ustalone w art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz w oparciu o kryteria określone Uchwałą Nr 490/XLV/2017 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie kryteriów wraz z liczbą punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław.
 3. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 4.
 4. W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów przedszkolnych biorą udział dzieci w wieku od 3 do 5 lat zamieszkałe na terenie Gminy Miejskiej Jarosław.
 5. Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałuogólnodostępnego.
 6. Dzieci, które ukończyły 2,5 roku mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
 7. Dzieci zamieszkałe poza obszarem Gminy Miejskiej Jarosław mogą ubiegać się o przyjęcie do przedszkola jeżeli po przeprowadzeniu rekrutacji uzupełniającej placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem Gminy Miejskiej Jarosław na podstawie art. 131 ust. 7 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne.

 

Czynności dotyczące złożenia wniosku

§ 3.

 1. W celu zapisania dziecka do przedszkola rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do wypełnienia w formie elektronicznej Wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola dostępnego na stronie internetowej https://www.naborpkandydat.vulcan.net.pl/jaroslaw. Wydrukowany i podpisany Wniosek o przyjęcie dziecka rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do złożenia w terminie określonym w harmonogramie naboru.
 2. W czasie rekrutacji rodzice (opiekunowie prawni) mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka maksymalnie do trzech przedszkoli, z czego do dwóch jako placówek drugiego i trzeciego wyboru.
 3. Przedszkole wybrane na pozycji pierwszej nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.
 4. W wyjątkowych sytuacjach Rodzic może złożyć Wniosek o przyjęcie dziecka tylko w wersji papierowej na druku pobranym w przedszkolu, w takim przypadku dane zostaną wprowadzone do systemu przez przedszkole pierwszego wyboru.
 5. Rodzice dziecka, które uczęszczało w roku poprzednim do przedszkola, pisemnie potwierdzają wolę o kontynuowaniu nauki w dotychczasowym przedszkolu.
 6. Dziecko, które uczęszczało w roku poprzednim do przedszkola, a jego rodzice na kolejny rok zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczy w rekrutacji na takich samych zasadach jak dziecko zapisywane pierwszy raz. Należy pamiętać, że w przypadku nieprzyjęcia dziecka do przedszkola, miejsce w dotychczasowym przedszkolu nie jest dla niego zarezerwowane.
 7. Do wniosku rodzice/prawni opiekunowie dołączają dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
 8. Wypełniony wniosek: podpisują rodzice /prawni opiekunowie /dziecka,
 • podpisy złożone we wniosku są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym,
 • sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku  z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku, następuje w przedszkolu pierwszego wyboru.

 

Weryfikacja wniosków

§ 4.

 1. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 4
 2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:
 • sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie elektronicznym oraz wydanie rodzicowi potwierdzenia przyjęcia wniosku
 • ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.
 • sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.
 1. Komisja rekrutacyjna rozpatruje wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w oparciu o:
 1. kryteria pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego tzw. kryteria ustawowe,
 2. kryteria drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego tzw. kryteria samorządowe,
 3. w przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równorzędnej sumy punktów rekrutacyjnych do danego przedszkola, ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu kandydata podejmuje komisja rekrutacyjna z wykorzystaniem funkcjonalności elektronicznego systemu rekrutacji
 1. Rodzice/prawni opiekunowie/dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w przedszkolu, w którym dziecko zostało zakwalifikowane. Niezłożenie ww. oświadczenia w terminie określonym w harmonogramie naboru oznacza rezygnację z miejsca w danym przedszkolu.

 

Procedura odwoławcza

§ 5.

Rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte mogą:

  1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych wnioskować do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka,
  2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem.
  3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
  4. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od jego otrzymania.
  5. Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego.

 

Postanowienia końcowe

§6.

 1. Dane osobowe oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego.
 2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
 3. W trakcie roku szkolnego dzieci przyjmowane są do przedszkola decyzją dyrektora, w miarę wolnych miejsc wposzczególnych grupach wiekowych.

 

 

.…………………………………………

Podpis i pieczątka dyrektora PrzedszkolaSkip to content