Statut

Statut Miejskiego Przedszkola nr 4 w Jarosławiu, ul. Grottgera 32

Podstawą prawną działania przedszkola jest w szczególności:

 1. Ustawa o Systemie Oświaty – Ustawa z dnia 7 września 1991r (tekst  jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr  256, poz. 2572 ze zmianami);
 2. Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw – ustawa z dnia 13 czerwca 2013r.;
 3. Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw – ustawa z dnia 30 sierpnia 2013;
 4. Karta Nauczyciela – Ustawa z 26 stycznia 1982 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 97 poz.674 ze zmianami);
 5. Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 grudnia 2013 r. (Dz.U z 2014 r. poz 7)
 6. Spis aktów wykonawczych do Ustawy o Systemie Oświaty;
 7. Rozporządzenie MEN z 21 maja 2001 r. –  w sprawie  ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół  (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r.  Nr 61, poz.624 ze zmianami);
 8. Rozporządzenie MEN z 18 września 2008 r. – w sprawie sposobu i trybu organizowania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży ( Dz. U. z 2008 r. Nr 175, poz. 1086);
 9. Rozporządzenie MEN  z dnia 23 grudnia 2008 r. –  w sprawie podstawy programowej  wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17);
 10. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r.  – w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach  i placówkach ( Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz.69 ze zmianami);
 11. Rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010 r. – w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno –  pedagogicznej  w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  (Dz. U. z 2010r. Nr 228, poz. 1487);
 12. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r.- w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 7 maja 2013 r. poz. 532);
 13. Rozporządzenie MEN z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U.  2009 r Nr 116, poz. 977);
 14. Rozporządzenie MENiS z 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez szkoły i placówki (Dz. U. 2002 Nr 56, poz. 506 ze zmianami);
 15. Rozporządzenie MEN  z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku w szkole podręczników (Dz. U. z 2009 r. Nr 89, poz. 730);
 16. Rozporządzenie MEN z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z  2010 r. nr 156);
 17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób nie będących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia;
 18. Konwencja o Prawach Dziecka  przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 i 527 ze zmianami);
 19. Rozporządzenie MEN z dnia 07 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 168, poz.1324);
 20. Rozporządzenie MEN z 28 maja 2010 roku w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 97, poz. 624);
 21. Aktu  założycielskiego.

Rozdział I Nazwa i  informacje o  przedszkolu

§ 1. 1. Miejskie Przedszkole Nr 4 zwane dalej „przedszkolem” jest przedszkolem publicznym.

2. Przedszkole oznaczone jest numerem 4.

3. Przedszkole ma siedzibę w budynku przy ul. Grottgera 32 w Jarosławiu.

4. Pełna nazwa Przedszkola używana na pieczęciach podłużnych brzmi:

Miejskie Przedszkole Nr  4

ul. Artura Grottgera 32, 37-500 Jarosław

tel.  016 621 62 13

NIP 7922061568   REGON  650017767

5. Przyjęto nazwę skróconą  w brzmieniu:  MP4

6. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Miejska Jarosław.

7. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Podkarpacki Kurator Oświat  w Rzeszowie

 

Rozdział II Cele i zadania przedszkola

§2.

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z Ustawy o Systemie Oświaty oraz z wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych:

1) Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa i stworzenie atmosfery sprzyjającej rozwojowi indywidualnej osobowości wychowanków w toku aktywności przewijającej się w ich kontaktach z otaczającym światem,

2) Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także łagodnego znoszenia stresów i porażek;

3) Rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, niezbędnych do tworzenia prawidłowych relacji z innymi dziećmi i z dorosłymi;

4) Stwarzanie  warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych;

5) Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;

6) Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym  i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania w sposób zrozumiały swoich przemyśleń;

7) Wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;

8) Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy, rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej;

9) Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej;

10) Wspieranie indywidualnego rozwoju, wspomaganie procesów rozwojowych dziecka;

11) Kierowanie procesem wychowania i nauczania dzieci w różnych sytuacjach życiowych z uwzględnieniem ukierunkowanej pracy nad przygotowaniem wychowanków do szkoły (zgodnie z Podstawami Programowymi MEN);

12) Pomoc rodzicom w zapewnieniu ich dzieciom prawidłowego wychowania;

13) Współdziałanie z rodzicami we wszechstronnie pojętym wychowaniu przez organizowanie środowiska i tworzenie sytuacji wychowawczych oraz stosowanie różnorodnych metod pracy.

14) Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji;

15) Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe;

 

a) Udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno – pedagogicznej organizowanej  w przedszkolu na zasadach określonych szczegółowymi – odrębnymi przepisami, polegającej na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających w szczególności:

 • z niepełnosprawności;
 • z niedostosowania społecznego;
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 • ze szczególnych uzdolnień;
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się;
 • z zaburzeń komunikacji językowej;
 • z choroby przewlekłej;
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 • z niepowodzeń edukacyjnych;
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi luz ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 1. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
 2. Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele, oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, logopedzi, terapeuci.
 3. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu, jest udzielana z inicjatywy rodziców, nauczyciela, lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z dzieckiem, poradni psychologiczno – pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej.
 4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana dzieciom w formie: zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym, także porad i konsultacji.

 

b) Organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi –  z uwagi na bariery architektoniczne, przedszkole nie może zapewnić opieki dzieciom niepełnosprawnym ruchowo.

 

c) Podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej:

 1. prowadząc zajęcia w języku polskim.
 2. wprowadzając w zajęcia treści związane z historią, geografią i kulturą naszego kraju.
 3. pielęgnując tradycje związane ze środowiskiem.
 4. organizując nieodpłatne zajęcia z nauki religii  dla dzieci na wniosek rodziców.
 5. uczestniczenie, bądź nie uczestniczenie w nauce religii nie może być powodem jakiejkolwiek dyskryminacji.

 

2. Przedszkole realizuje swoje zadania, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole poprzez:

 1. wspieranie dzieci w poznawaniu i rozumieniu siebie oraz otaczającego świata,
 2. rozpoznawanie indywidualnych możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci,
 3. objęcie dzieci opieką logopedyczną i psychologiczną,
 4. organizowanie działalności innowacyjnej i eksperymentalnej zgodnie z  obowiązującymi przepisami,
 5. na wniosek rodziców, organizowanie zajęć dodatkowych z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

a) zapewnienie rodzicom:

 1. przekazywania pełnej i rzetelnej informacji o postępach dziecka, uwzględnianie kierunków i zakresu działań dydaktyczno – wychowawczych,
 2. pomocy w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
 3. wspierania rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,
 4. możliwość spotkań indywidualnych z nauczycielami, specjalistami, a w miarę potrzeb z lekarzami różnych specjalizacji,
 5. możliwości konsultacji w sprawach realizacji treści programowych,
 6. możliwości uczestniczenia w wykładach, warsztatach, zajęciach otwartych,

 

3. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem:

a) przedszkole pełni funkcję wychowawczo-dydaktyczną-opiekuńczą zgodnie z potrzebami środowiska, uwzględniając zasady bezpieczeństwa i higieny,

b) nauczyciele zapewniają dzieciom pełną opiekę i bezpieczeństwo w przedszkolu; w czasie zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz w czasie uczestniczenia dzieci w zajęciach organizowanych poza jego terenem,

c) odpowiedzialność nauczycieli za opiekę i bezpieczeństwo dzieci rozpoczyna się od momentu przejęcia dziecka od rodziców (prawnych opiekunów) a kończy w momencie przekazywania dziecka pod opiekę rodziców (prawnych opiekunów) lub innej osoby dorosłej, upoważnionej przez rodziców (prawnych opiekunów) na piśmie,

d) nauczyciele ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakość opieki nad dziećmi oraz  za ich bezpieczeństwo,

e) nauczyciele sprawują opiekę nad dziećmi w poszczególnych oddziałach, w godzinach pracy ustalonych przez dyrektora przedszkola,

f) po zakończeniu pracy z dziećmi, tj. po zrealizowaniu dziennej liczby godzin pracy, nauczyciel przekazuje dzieci pod opiekę innego nauczyciela, (godziny pracy wychowawczo – dydaktycznej poszczególnych nauczycieli oraz godzin pracy poszczególnych oddziałów, określone są szczegółowo w arkuszu organizacji przedszkola na każdy rok szkolny),

g) w opiece nad dziećmi, nauczyciela wspomagają pracownicy obsługi,

h) organizując wyjścia dzieci poza teren przedszkola, nauczyciele postępują zgodnie  z regulaminem wycieczek

i) podczas uczestniczenia dzieci w zajęciach dodatkowych, opiekę nad nimi przejmuje bezpośrednio od nauczyciela osoba prowadząca te zajęcia, która tym samym ponosi pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci;

j) w sprawowaniu opieki nad dzieckiem, którego rodzice mają określone przez sąd rodzinny kontakty z dzieckiem, przedszkole postępuje zgodnie z decyzją sądu, nie będąc stroną  w sprawie;

 

4. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

a) przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę pod opiekę nauczyciela przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną  osobę,

b) rodzice mają obowiązek osobiście przyprowadzić i odbierać dziecko z przedszkola

c) rodzice są zobowiązani wprowadzić dziecko do budynku przedszkolnego i przekazać je nauczycielowi przedszkola,

d) w przypadku, gdy rodzice nie mogą osobiście przyprowadzić i odebrać dziecka  z przedszkola, obowiązek ten w zastępstwie rodziców może przejąć tylko upoważniona przez nich na piśmie osoba, która zapewni dziecku całkowite bezpieczeństwo,

e) nauczyciel może odmówić wydania dziecka rodzicom lub innej, upoważnionej osobie, jeżeli w ocenie nauczyciela, osoba odbierająca dziecko z przedszkola nie jest w stanie zagwarantować mu należytej opieki i bezpieczeństwa lub istnieje podejrzenie, ze pozostaje pod wpływem alkoholu bądź innego środka odurzającego,

f) w przypadku podjęcia decyzji o nie wydaniu dziecka osobie upoważnionej przez rodziców, nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców o tym fakcie; rodzice upoważniają inną, osobę do odebrania dziecka lub odbierają je osobiście;

i) w przypadku, gdy nie jest możliwe odebranie dziecka z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną osobę nauczyciel podejmuje czynności związane z przekazaniem dziecka pod opiekę instytucji, np. pogotowia opiekuńczego lub izby dziecka,

j) w ciągu godzin pracy przedszkola tj. miedzy godziną 6.30  a 16.30 możliwe jest stałe przyprowadzanie i odbieranie dziecka.

k) w przypadku doraźnego, późniejszego przyprowadzenia dziecka do przedszkola, rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek powiadamiać o tym zamiarze nauczyciela, który odpowiedzialny jest za prawidłowe dokumentowanie frekwencji dziecka oraz jego codzienne zgłaszanie na posiłki w przedszkolu,

l) nauczyciel może odmówić przyjęcia do grupy dziecka, u którego występują widoczne objawy chorobowe; nauczyciel może odstąpić od tej decyzji o ile rodzice przedłożą zaświadczenie lekarskie stwierdzające, ze dziecko jest zdrowe i może uczęszczać  do przedszkola.

 

Organy przedszkola

§ 3

1. Organami przedszkola, w myśl Ustawy z dnia 7 września 1991r, o systemie oświaty są:

 

A. Dyrektor przedszkola BRada Pedagogiczna CRada Rodziców

Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.
Szczegółowe kompetencje organów przedszkola:

 

A. Dyrektor przedszkola powoływany i odwoływany jest na podstawie ustawy o systemie oświaty:

1. Kieruje bieżącą działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz, jest kierownikiem zakładu dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Dyrektor przedszkola jest jednoosobowo odpowiedzialny za placówkę i prowadzoną w niej działalność, a w szczególności za:

a) tworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,

b) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom  i pracownikom  w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,

c) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,

d) kierowanie polityką kadrowa przedszkola, w tym m. in.: zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola, przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom,

e) występowanie z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników placówki,

f) dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

g) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisami przeciwpożarowymi,

h) prawidłowe prowadzenie procesu rekrutacji dzieci do przedszkola,

i) organizuje indywidualne obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w porozumieniu z organem prowadzącym,

 

2. Do obowiązków Dyrektora należą także:

a) przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja jej uchwał podjętych w ramach kompetencji stanowiących,

b) wykonywanie czynności związanych z awansem zawodowym nauczycieli tzn. zapewnienie nauczycielom ubiegającym się o awans prawidłowego przebiegu stażu.

c) przygotowanie arkusza organizacji pracy przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

d) organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogiczną

e) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym, instytucjami nadzorującymi  i kontrolującymi, a także ze środowiskiem lokalnym,

f) opracowywanie Regulaminu Pracy oraz innych regulaminów o charakterze wewnętrznym;

g) koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji miedzy nimi;

h) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,

i) administrowanie Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z regulaminem,

j) prowadzenie dokumentacji kadrowej, kancelaryjno – archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

k) raz do roku dokonywanie kontroli obiektów należących do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów.

l) podejmowanie decyzji o skreśleniu dziecka z listy wychowanków na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej

m) Dyrektor przedszkola dopuszcza do realizacji w przedszkolu programy wychowania przedszkolnego.

 

3. Dyrektor sprawując nadzór pedagogiczny nad wszystkimi zajęciami prowadzonymi w przedszkolu wykonuje w szczególności następujące zadania:

a) planuje, organizuje i przeprowadza diagnozę i ocenę efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola,
b) dwa razy do roku przedstawia Radzie Pedagogicznej wnioski z nadzoru pedagogicznego,
c) wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do podejmowania innowacji pedagogicznych,
d) wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad i konferencji oraz poprzez systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia zawodowego nauczycieli,
e) gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy zgodnie z odrębnymi przepisami oraz gromadzi informacje do planowania doskonalenia zawodowego nauczycieli,
f) może współdziałać ze szkołami wyższymi oraz z zakładami kształcenia nauczycieli  w organizacji odbywania praktyk pedagogicznych,
g) opracowuje plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia Radzie Pedagogicznej  w terminie do 15 września roku szkolnego,

 

4. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców niezgodnych z przepisami prawa i powiadamia o tym niezwłocznie organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w przypadku stwierdzenia jej niezgodności z prawem po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

5. Dyrektor przedszkola po wyrażeniu pozytywnej opinii przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców może wyrazić zgodę na podjęcie w przedszkolu działalności przez stowarzyszenia  i organizacje, których statutowym celem jest działalność wychowawcza wśród dzieci albo rozszerzenie form pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej przedszkola na wcześniej uzgodnionych warunkach.

 

B. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących edukacji, wychowania i opieki. W jej skład wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu, a przewodniczącym jej dyrektor przedszkola.

 

1. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

 

2. Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem i obowiązującymi przepisami(zebrania rady pedagogicznej są protokołowane)

 

3. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy w szczególności:
a) uchwalanie statutu przedszkola,

b) opracowanie rocznej koncepcji pracy przedszkola,

c) ustala w drodze uchwały, zestaw programów wychowania przedszkolnego, składający się z programów dopuszczanych przez dyrektora przedszkola,

d) podejmowanie różnych uchwały, w tym także w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu po zaopiniowaniu ich projektów przez rodziców,

e) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

f) podejmowanie uchwał w sprawie skreślenia dziecka z listy wychowanków w trackie roku szkolnego,

 

4. Rada Pedagogiczna opiniuje:

a) projekt planu finansowego,

b) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

c) organizację pracy placówki, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć,

d) propozycję dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom dodatkowych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia.

 

5. Rada Pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem zawartym w planie nadzoru pedagogicznego  oraz na wniosek przewodniczącego lub 1/3 członków Rady.

 

6. Rada Pedagogiczna wyłania ze swojego grona jednego przedstawiciela biorącego udział  w komisji konkursowej na stanowisko dyrektora.

 

7. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności   co najmniej połowy jej członków

 

8. Osoby uczestniczące w posiedzeniu Rady pedagogicznej obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady. Członkowie Rady są również zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady, które mogą naruszać dobro osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom.

 

9. Rada Pedagogiczna może występować do organu prowadzącego z wnioskiem o odwołanie dyrektora oraz do Kuratora Oświaty o zbadanie i ocenę działalności przedszkola, dyrektora lub nauczyciela zatrudnionego w placówce.

 

10. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały Rady pedagogicznej, jeśli jest ona sprzeczna z prawem i powiadamia o tym organ prowadzący.

 

C. Rada Rodziców jest organem społecznie działającym na rzecz przedszkola, wspierającym jego działalność statutową, stanowiącym reprezentację wszystkich rodziców. W jej skład wchodzą po jednym przedstawicielu z rad oddziałowych – tzw. „trójek grupowych”, wybrani w tajnych wyborach poprzez zebranie rodziców danego oddziału, w każdym roku szkolnym. W posiedzeniach Rady Rodziców mogą uczestniczyć wszyscy członkowie „trójek grupowych”

 

1. Kompetencje rady rodziców:

1) Uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności wewnętrzną strukturę i tryb pracy. Regulamin nie może być sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym statutem,

2) Rada Rodziców może występować do dyrektora, rady pedagogicznej, organu prowadzącego przedszkole i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach przedszkola,

3) Opiniuje projekt planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,

4) Przedstawia swoją opinię dotyczącą dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonanej ocenie dorobku zawodowego nauczyciela.

5) Deleguje spośród swoich członków, przedstawiciela do udziału w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora przedszkola.

6) W celu wspierania działalności statutowej przedszkola, rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł (zasady wydatkowania określa regulamin rady rodziców).

7) Może wnioskować o nagrodę dyrektora dla nauczycieli i nagrodę burmistrza dla nauczycieli i dyrektora przedszkola.

 

3. Zasady współdziałania organów przedszkola, zapewniające w szczególności właściwe wykonywanie kompetencji tych organów określonych w przepisach prawa i statucie przedszkola oraz zapewniające bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami przedszkola:

a) dyrektor, rada pedagogiczna i rada rodziców współpracują w realizacji zadań statutowych przedszkola,
b) współdziałanie organów przedszkola ma na celu stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju wychowankom oraz podnoszenie poziomu rozwoju placówki,
c) współdziałanie organów przedszkola powinna odbywać się w kulturalnej atmosferze, powinno opierać się na wzajemnym zrozumieniu oraz wspólnym dążeniu do celu,
d) spotkania organów przedszkola mogą być inicjowane przez każdy z organów,
e) ustala możliwość swobodnego działania wszystkich organów przedszkola i podejmowania przez nie decyzji w ramach swoich kompetencji określonych w regulaminach. Jednocześnie zapewnia się wymianę informacji pomiędzy organami o podejmowanych i planowanych działaniach i decyzjach na spotkaniach organizowanych na wniosek każdego z nich.
f) rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania, kształcenia  i organizowania opieki nad dziećmi, m.in. poprze formy współdziałania:

 • zebrania ogólne
 • zebrania grupowe,
 • zajęcia otwarte, warsztaty, spotkania, wykłady,
 • wystawy pracy dzieci,
 • publikacja gazetki przedszkolnej
 • strona internetowa przedszkola
 • inne formy współdziałania proponowane przez nauczycieli i rodziców,

 

4. W rozwiązywaniu sporów pomiędzy organami przedszkola podejmuje się działania przede wszystkim zmierzające do ich polubownego rozstrzygania:

a)   dyrektor przedszkola, nauczyciele, pracownicy i rodzice, powinni dążyć do rozstrzygania sporów w toku indywidualnych rozmów miedzy zainteresowanymi stronami,
b)   wszelkie spory pomiędzy organami przedszkola próbuje rozstrzygać dyrektor placówki drogą rozmów i negocjacji ze stronami, uwzględniając ich ustawowe kompetencje,
c)   spory między organami przedszkola mogą być rozstrzygane przez komisję rozjemczą,
d)   komisję rozjemczą powołuje rada pedagogiczna i rada rodziców,
e)   w skład komisji rozjemczej wchodzi po dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej i rady rodziców oraz dyrektor przedszkola jako przewodniczący, jeżeli nie jest stroną w konflikcie,
f)   jeżeli dyrektor jest stroną w konflikcie, to na jego miejsce powołuje się przedstawiciela rady pedagogicznej,
g)   zwaśnione strony prezentują własne stanowiska komisji rozjemczej. Po wysłuchaniu stron, komisja rozstrzyga spór większością głosów w głosowaniu jawnym lub na wniosek jednego z członków w głosowaniu tajnym. W razie braku porozumienia o pomoc proszeni są przedstawiciele organu prowadzącego,
h)  jeżeli polubowne rozstrzygnięcie sporu nie jest możliwe, wówczas podejmuje się działania zmierzające do rozstrzygnięcia sporu z udziałem osób trzecich, biorąc pod uwagę zakres ich kompetencji oraz przedmiot sporu:

– w sprawach dotyczących organizacji pracy przedszkola – przedstawiciel organu prowadzącego i/lub przedstawiciel organu sprawujący nadzór pedagogiczny,
– w sprawach wychowawczo-dydaktycznych – przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

 

4.1 Każdy członek społeczności przedszkolnej oraz inne osoby mogą składać do dyrektora przedszkola skargi i wnioski dotyczące, w szczególności pracy przedszkola i wykonywanych zadań statutowych.

a) W przypadku wniesienia skargi ustnej, osoba przyjmująca zgłoszenie sporządza protokół, który powinien zawierać w szczególności:

1) datę przyjęcia skargi;

2) dane osobowe zgłaszającego;

3) zwięzły opis sprawy;

4) podpis osoby wnoszącej skargę;

5) podpis osoby przyjmującej skargę.

b) Jeżeli wnioskodawca tego zażąda, osoba odbierająca skargę potwierdza fakt jej przyjęcia.

c) Skargi i wnioski anonimowe pozostawia się bez rozpoznania.

d) Jeżeli z treści skargi nie można ustalić jej przedmiotu, niezwłocznie wzywa się wnoszącego do złożenia dodatkowych wyjaśnień i uzupełnienia wniosku terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania. Jeżeli nie uczyni tego w wyznaczonym terminie, jego skarga pozostanie bez rozpoznania.

e) Po wpłynięciu skargi dyrektor przedszkola niezwłocznie podejmuje niezbędne kroki w celu przeanalizowania, wyjaśnienia i zbadania zarzutów.

f) Jeżeli po zbadaniu i przeanalizowaniu sprawy dyrektor stwierdzi zaistniałe uchybienia   i nieprawidłowości, wydaje polecenie lub podejmuje inne stosowne środki w celu ich usunięcia.

g) Treść decyzji wraz z uzasadnieniem dyrektor przekazuje wnioskodawcy na piśmie  w terminie 14dni (w szczególnie uzasadnionych przypadkach 30 dni) od daty wpłynięcia skargi.

h) Od decyzji dyrektora wnioskodawca może się odwołać do organu prowadzącego przedszkole, za pośrednictwem dyrektora przedszkola w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

i) Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie,     ani też innej osobie, wobec której pozostaje ona w stosunku nadrzędności służbowej.

j) Wszystkie skargi wpływające do przedszkola są rejestrowane w księdze skarg i wniosków.  k)Księga skarg i wniosków znajduje się w kancelarii  przedszkola.

 

Organizacja przedszkola 

§ 4

1. Statut określa organizację przedszkola z uwzględnieniem § 5 – 7, tj. liczbę oddziałów, liczbę dzieci, zakres pracy wychowawczo – dydaktycznej oraz czas trwania zajęć prowadzonych z dziećmi.

 

§ 5

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych, potrzeb, zainteresowań.

2. Dopuszczalne jest łączenie dzieci 3 i 4 letnich, 4 i 5 letnich w oddziałach.

3. Liczba dzieci w oddziale przedszkola nie może przekraczać  25.

 

§ 6

1. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę wychowania przedszkolnego i  na podstawie programu wychowania przedszkolnego,
a) nauczyciele występują do dyrektora przedszkola z wnioskiem o dopuszczenie do realizacji wybranego przez siebie programu wychowania przedszkolnego.
b) nauczyciel może zaproponować program wychowania przedszkolnego, opracowany samodzielnie lub we współpracy z innymi nauczycielami. Nauczyciel może również zaproponować program opracowany przez innego autora(autorów) lub program opracowany przez autora (lub autorów) wraz z dokonanymi zmianami.
c) przedszkole może organizować działalność innowacyjną i eksperymentalną zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

3. Na wniosek rodziców w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe. Zajęciami dodatkowymi organizowanymi w przedszkolu są odpłatne i nie odpłatne zajęcia dodatkowe, prowadzone przez instruktorów posiadających specjalne kwalifikacje. Udział dzieci w tych zajęciach jest dobrowolną decyzją rodziców. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo,  w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, gimnastyki ogólnorozwojowej, powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci:

1) z dziećmi w wieku 3 – 4 lat – około 15  minut
2) z dziećmi w wieku 5 lat- około  30 minut

3) Zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty oraz innymi  aktami prawnymi, na życzenie rodziców w przedszkolu organizowane są zajęcia z religii. W tym czasie dzieci nie uczęszczające   na religię mają zapewnioną opiekę nauczyciela.

4. W przedszkolu nie ma oddziałów dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu   głębokim.

5. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

§ 7

1. Przedszkole jest czterooddziałowe.

2. Wszystkie oddziały przedszkola zlokalizowane są w jednym budynku.

 

§ 8

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola. Arkusz organizacji przedszkola zatwierdza organ prowadzący.

2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

1) liczbę oddziałów, liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,
2) liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,
3) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

 

§ 9

1. Ramowy rozkład dnia uwzględnia właściwe zaplanowanie zajęć dziecka zgodnie  z   podstawą programową, z uwzględnieniem potrzeb, możliwości psychofizycznych o zainteresowań dzieci.

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 

RAMOWY PLAN DNIA:

co najmniej 1/5 czasu – zabawa dzieci (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),

co najmniej 1/5 czasu (w przypadku młodszych dzieci co najmniej 1/4) – zajęcia na  świeżym powietrzu (dzieci spędzają ten czas w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.),

najwyżej 1/5 czasu – zajęcia dydaktyczne (różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego)

2/5 czasu – zajęcia według uznania nauczyciela (nauczyciel może dowolnie zagospodarować ten czas, uwzględniając możliwości, zainteresowania, wiek dzieci, intensywność zajęć, w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności samoobsługowe, opiekuńcze, organizacyjne i inne.)

3. Szczegółowe rozkłady dnia zawarte są w dziennikach poszczególnych oddziałów.

 

§ 10

1. Przedszkole funkcjonuje cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący przedszkole, zgodnie z ust. 2 pkt. 2. Rok szkolny rozpoczyna się z dniem 1 września każdego roku, a kończy się – z dniem 31 sierpnia następnego roku.

2. Funkcjonowanie przedszkola jest szczegółowo planowane na każdy rok szkolny:

1) Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni  w tygodniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 16.30, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2) Ustalona przez organ prowadzący przedszkole na wniosek dyrektora przedszkola przerwa wakacyjna trwa od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia,

a) Przedszkole pełni dyżury wakacyjne w czasie i terminie ustalonym przez organ prowadzący przedszkole na wniosek dyrektora przedszkola,

b) Dyrektor przedszkola do końca kwietnia podaje do wiadomości rodziców adresy przedszkoli  dyżurujących w czasie wakacji.

c)  Przerwy w pracy przedszkola wykorzystywane są na przeprowadzenie prac poprawiających warunki bezpieczeństwa, prac modernizacyjnych, remontowych oraz okresowych czynności, które nie mogą być wykonywane podczas pobytu dzieci w przedszkolu.

3) Dodatkowe informacje o organizacji przedszkola:
a) Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę od momentu otwarcia przedszkola tj. od godz. 6.30 do godz. 12.30

b) Grupa międzyoddziałowa jest tworzona na okres roku szkolnego w godzinach 6.3o – 7.3o i 14.30 – 16.30 w celu zapewnienia opieki nad dziećmi przyprowadzanymi i odbieranymi z przedszkola w/w godzinach. Nauczycielka pracująca rano przyjmuje dzieci od godziny 6.3o do momentu otwarcia pozostałych oddziałów, zaś nauczycielka pracująca popołudniu przyjmuje dzieci ze wszystkich grup od godziny 14.30 do momentu zamknięcia przedszkola.

c) Liczba  dzieci w grupie międzyoddziałowej nie może przekraczać 25

d) Czas pobytu dziecka w przedszkolu oraz ilość posiłków deklarują rodzice /prawni opiekunowie / we wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola lub w deklaracji.

e) Zmiana deklaracji może nastąpić w trakcie roku szkolnego,

f)  świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji podstaw programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej;

4) Zasady  odpłatności i wysokość opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole i odpłatności oraz  zwrotu kosztów za dni nieobecności dziecka w przedszkolu ustalone są przez organ prowadzący:
a)  opłaty z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu: wysokość opłaty stałej za świadczenia    z zakresu wychowania i nauczania wykraczające poza podstawę wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz nie których innych ustaw (Dz. U. Poz. 827)  
b) opłaty za żywienie dzieci: przedszkole organizuje trzy posiłki, istnieje możliwość nie korzystania z posiłków lub korzystania ze  zmniejszonej ich liczby,
c) wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola 
d) rodzice obowiązani są dokonać opłat za przedszkole w terminie do 15 każdego miesiąca z góry za dany miesiąca w formie gotówkowej  przelewem na konto bankowe, nieterminowe regulowanie należności powoduje naliczenie odsetek za zwłokę;
e) w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata stawki godzinowej oraz stawki żywieniowej podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu za każdy dzień nieobecności, w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne,

 

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§ 11

1. Zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole, z uwzględnieniem przepisów §12-15

1) W przedszkolu zgodnie z arkuszem organizacyjnym zatrudnieni są:

– dyrektor,

– nauczyciele
– pracownicy administracji: referent do spraw żywienia, samodzielny referent – sekretarka
– pracownicy obsługi: pomoc nauczyciela,  kucharka, pomoc kuchenna, konserwator/dozorca

2) Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników określają odrębne przepisy.

3) Każdemu pracownikowi powierza się określony zakres obowiązków. Szczegółowe zakresy obowiązków pracowników przedszkola zamieszczone są w teczkach akt osobowych,

4) Zasady etyki zawodowej oraz szczególne prawa i obowiązki nauczyciela określa Ustawa „Karta Nauczyciela” i wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze,

5) Zgodnie z art., 63 Kart Nauczyciela- Nauczyciel w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z prawa do ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy państwowych. Dyrektor oraz organ prowadzący przedszkole są zobowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

2. Nauczyciel:

a) prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie  z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada ja jakość i wynik tej pracy, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa,
b) odpowiada za bezpieczeństwo i zdrowie powierzonych mu wychowanków,
c) tworzy warunki wspomagające rozwój dzieci oraz ich zainteresowania i zdolności, dąży do kształtowania procesów rozwojowych oraz optymalnej aktywizacji dzieci przez wykorzystywanie ich własnej inicjatywy,
d) wspiera samodzielnie działania dziecka i pomaga w dostrzegani problemów, rozwiązywaniu ich: uczy zasad postępowania, umożliwia dokonywania wyborów, wspiera działania twórcze w różnych dziedzinach aktywności,
e) tworzy okazje do pełnienia przez dziecko różnych ról społecznych w układach interpersonalnych ze szczególnym zwróceniem uwagi na rolę dziecka w rodzinie, grupie przedszkolnej oraz środowisku.
f) pomaga dziecku w budowaniu systemu wartości – dobro, prawda, miłość, piękno, przyjaźń,
g) uczy dzieci wzajemnego współdziałania wspomagania w sytuacjach trudnych, prowadzi zajęcia z zakresu empatii,
h) pomaga dzieciom w rozwijaniu odpowiedzialności poprzez samodzielne wywiązywanie się z podejmowanych zadań oraz uczy szacunku do racy swojej i innych,
i) nauczyciel prowadzi dziennik zajęć przedszkola, w którym dokumentuje przebieg pracy wychowawczo- dydaktycznej z wychowankami w danym roku szkolnym.. Fakt przeprowadzonych zajęć nauczyciel potwierdza własnym podpisem, który jest dowodem obecności w pracy. Nauczyciel prowadzi dokumentację oddziału zgodnie z obowiązującymi przepisami i ustaleniami Rady Pedagogicznej.
j)nauczyciel stosuje twórcze i nowatorskie metody nauczania i wychowania w ścisłej współpracy z domem rodzinnym dziecka.
k) nauczyciel korzysta w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej  ze strony dyrektora, doradcy metodycznego, opiekuna stażu i Rady Pedagogicznej,
l) systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego, uzyskuje wyższe stopnie awansu zawodowego, wykorzystuje nabyte umiejętności w pracy z dziećmi.
m) obowiązkiem każdego nauczyciela jest właściwe zaplanowanie zajęć dziecka zgodnie z podstawą programową w trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci.
n) obowiązkiem każdego nauczyciela jest prowadzenie obserwacji pedagogicznej oraz przeprowadzenie diagnozy pedagogicznej, dokumentowanie tych działań w celu poznania możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, opracowani działań wspomagających
o) prowadzi pracę wyrównawczą z wychowankami i dokumentuje ją,
p) nauczyciele i specjaliści współdziałają wzajemnie ze sobą oraz z rodzicami dziecka w sprawach wychowania, nauczania i opieki,
r) nauczyciel wnioskuje do dyrektora o dopuszczenie zestawów programów wychowania przedszkolnego,
s) nauczyciel ma prawo opracowania własnego programu edukacyjnego, który  po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzeniu przez dyrektora może być realizowany na terenie placówki.

3. Podstawowym zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości:

1) do obowiązków  referenta należy:

 • prowadzenie sekretariatu; rejestrowanie pism wchodzących i wychodzących
 • prowadzenie list obecności i ewidencji czasu pracy pracowników
 • wystawianie różnorodnych druków i zaświadczeń
 • pobieranie odpłatności od rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu i za zajęcia dodatkowe
 • prowadzenie dokumentacji księgowo – finansowej.
 • współdziałanie z intendentem i zespołem finansowo – księgowym.
 • prowadzenie ewidencji przedmiotów trwałych, kasacji sprzętu i spisu natury

2) do obowiązków intendenta należy:

 • zaopatrzenie przedszkola w żywność i pomoc w zaopatrzeniu w sprzęt, artykuły biurowe
 • sporządzanie jadłospisów i nadzorowanie przyrządzania posiłków,
 • prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej i finansowej zgodnie z przepisami oraz odpowiedzialność materialna za powierzone mienie,
 • sporządzanie codziennych raportów żywieniowych według jadłospisu oraz kontrola realizacji norm żywieniowych,
 • odpowiedzialność za zgodność formalno – rachunkową rozliczanych faktur,
 • odpowiedzialność za prowadzenie dziennika żywieniowego oraz kartotek ilościowo – wartościowych,
 • sporządzanie sprawozdań miesięcznych dotyczących żywienia dzieci.
 • wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora, wynikających z organizacji przedszkola,
 • prowadzenie ewidencji przedmiotów trwałych, kasacji sprzętu i spisu natury,

3) do obowiązków kucharki należy:

 • punktualne i higieniczne przyrządzanie zdrowych posiłków,
 • przyjmowanie z magazynu produktów do przyrządzania posiłków, kwitowanie ich odbioru w raportach żywieniowych oraz dbałość o ich racjonalne zużycie,
 • odpowiedzialność za sprzęt i jego właściwe użytkowanie,
 • utrzymanie w stanie używalności, nienagannej czystości sprzętu kuchennego oraz utrzymanie czystości w pomieszczeniach kuchennych.
 • udziału w ustalaniu jadłospisów, przechowywanie prób żywieniowych zgodnie z przepisami,

4) do obowiązków pomocy kuchennej należy:

 • pomoc kucharzowi w przyrządzaniu zdrowych, smacznych posiłków,
 • utrzymanie w czystości kuchni, sprzętu i naczyń kuchennych,
 • odpowiedzialność za powierzony sprzęt,
 • odpowiedzialność za przechowywanie próbek pokarmowych,

5) do obowiązków pomocy nauczyciela należy:

 • spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, poleconych przez nauczyciela oraz innych, wynikających z rozkładu dnia,
 • utrzymanie czystości w przydzielonych pomieszczeniach i dbałość o powierzony sprzęt,
 • pełna obsługa przy posiłkach: podawanie, sprzątanie zmywanie naczyń po posiłkach.
 • dbanie o bezpieczeństwo dzieci, pomoc przy ubieraniu i rozbieraniu dzieci,
 • rozkładanie i składanie leżaków, posieli, dbałość o ich czystość i higieniczne przechowywanie,
 • pomoc dzieciom w wykonywaniu czynności samoobsługowych,
 • uczestniczenie w wycieczkach i spacerach poza terenem przedszkola,

6) do obowiązków konserwatora/dozorcy należy:

 • codzienna kontrola zabezpieczenia przed pożarem i kradzieżą, otwieranie i zamykanie przedszkola,
 • czuwanie nad prawidłową pracą kotłowni gazowej,
 • dbałość o bezpieczeństwo sprzętu znajdującego się w ogrodzie przedszkolnym,
 • zapobieganie uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia placówki,
 • dokonywanie drobnych napraw sprzętów, zabawek i urządzeń
 • dokonywanie zakupów artykułów spożywczych oraz innych artykułów, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania przedszkola,
 • wykonywanie innych poleceń dyrektora lub intendenta.
 • utrzymywanie porządku i czystości na terenie przedszkola, ogrodu przedszkolnego i terenu przyległego: zamiatanie, grabienie liści, koszenie trawy, odśnieżanie itp.

4. Wszyscy pracownicy mają obowiązek zapoznania się z przepisami prawa wewnętrznego obowiązującego na terenie przedszkola i obowiązek ich przestrzegania.

5. Szczegółowe zakresy obowiązków znajdują się w aktach osobowych każdego pracownika. Nauczyciele oraz inni pracownicy realizują zadania statutowe przedszkola. Najważniejszym zadaniem wszystkich pracowników jest troska o dobro dziecka, jego bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole oraz przestrzeganie praw dziecka.

 

§ 12

1. W przedszkolu nie ma stanowiska wicedyrektora.

2. Organ prowadzący wyznacza nauczyciela – zastępcę, pełniącego obowiązki w czasie nieobecności dyrektora.

 

§ 13

1. Dyrektor przedszkola powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub więcej  nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań.

2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczo- dydaktycznej przynajmniej  jeden nauczyciel opiekuje się danym oddziałem prze cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

 

§14

1. W organizacji  przedszkola nie ma oddziałów integracyjnych.

 

§15

1. Nauczyciele, poza zadaniami określonymi w §10, pkt 6 niniejszego statutu:

1) współdziałają z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, z uwzględnianiem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego  realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju, tj:

a) umożliwiają rodzicom przebywanie z dzieckiem w przedszkolu w okresie adaptacyjnym,
b) pozyskują od rodziców pełną wiedzę o dziecku w celu zapewnienia mu jak najlepszych warunków do rozwoju,
c) uzgadniają z rodzicami sposoby oraz kierunki działań w zakresie wychowania i nauczania ich dziecka,
d) przekazują rodzicom rzetelne on formacje o dziecku, jego zachowaniu i rozwoju,
e) informują rodziców o zadaniach przyjętych do realizacji na rok szkolny, wynikających z programu wychowania w przedszkolu oraz programów pomocniczych,
f) stwarza rodzicom warunki do obserwowania swojego dziecka podczas różnorodnych działań w przedszkolu,
g) przekazują rodzicom informację dotyczące pracy wychowawczo –dydaktycznej,

2) Planują, prowadzą oraz monitorują pracę wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą, za której jakość ponoszą odpowiedzialność:

a) opracowują roczny plan pracy przedszkola, a następnie na jego podstawie roczny grupowy plan pracy z uwzględnieniem zadania dotyczącego współpracy z rodzicami,
b) przygotowują miesięczne plany pracy w formie otwartej na propozycje dzieci,
c) w planowaniu i organizacji pracy uwzględniają pracę z dziećmi ze szczególnymi potrzebami,
d) planują dzienna pracę w oparciu o ramowy rozkład dnia,
e) organizują pracę wychowawczo – dydaktyczną z całą grupą, w zespołach oraz indywidualną,
f) proponują dzieciom atrakcyjne metody i formy pracy, dostosowują je do potrzeb i możliwości indywidualnych dzieci,
g) systematycznie, estetycznie i poprawnie pod względem merytorycznym dokumentują pracę wychowawczo – dydaktyczną oraz pracę pedagogiczną,
h) monitorują realizację miesięcznych planów pracy,
i) dokonują ewaluacji realizowanych w przedszkolu programów,

3) Prowadzą obserwację pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentują prowadzone obserwacje;

a) prowadzą obserwacje pedagogiczne przez cały okres uczęszczania do przedszkola,

b) w każdym roku szkolnym sporządzają arkusz obserwacji dziecka – na początku roku szkolnego, pod koniec II semestru,

c) na podstawie wyników obserwacji planują i prowadzą z dziećmi pracę indywidualną oraz grupową,

d) dokumentują obserwację pedagogiczne prowadzone w ciągu roku szkolnego,

e) sporządzają i przekazują rodzicom do 30 kwietnia informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole w roku poprzedzającym rok, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej, na druku stanowiącym załącznik do rozporządzenia w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych,

4) Współpracują ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno – pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną,

a) konsultują z psychologiem, logopedą oraz innymi specjalistami swoje spostrzeżenia dotyczące zachowania i rozwoju dzieci,
b) wspólnie ze specjalistami ustalają zakres pracy specjalistycznej i pedagogicznej  z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych,
c) pośredniczą w kontaktach rodziców ze specjalistami oraz ustalaniu terminów spotkań dotyczących ich dziecka,
d) nauczyciele specjaliści wspomagają rozwój dziecka ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi prowadząc ukierunkowaną terapię poprzedzoną diagnozą praz wspierając rodziców i nauczycieli,
e) specjalistów obowiązują te same prawa, obowiązki, zasady i przepisy dotyczące nauczycieli oraz inne zadania określone w odrębnych przepisach o udzielaniu pomocy psychologiczno –pedagogicznej i zdrowotnej,
f) planują i koordynują udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej w ramach zespołu powołanego przez dyrektora przedszkola,

2. Przyjęte, funkcjonujące w przedszkolu formy współdziałania z rodzicami o których mowa w ust. 1 pkt 1 oraz częstotliwość stałych spotkań z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci, to:

1) spotkania adaptacyjne dla dzieci w obecności ich rodziców organizowane w czerwcu
2)  zebranie ogólne rodziców: początek września każdego roku szkolnego,
3)  zebrania grupowe – według sporządzonego harmonogramu,
4)  rozmowy indywidualne z rodzicami,
5)  zajęcia otwarte dla rodziców,
6)  spotkanie rodziców ze specjalistami – indywidualne, grupowe,
7)  warsztaty, wykłady prowadzone przez specjalistów,
8)  publikacja  biuletynu dla rodziców ,,Zielona12’’
9)  kąciki dla rodziców, kąciki plastyczne, informacje grupowe,
10) tablica ogłoszeń,
11) wystawy pracy dzieci,

2.1.   Do podstawowych obowiązków rodziców należy:

a)     przestrzeganie niniejszego Statutu, respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady  Rodziców
b)     przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub przez osobę upoważnioną przez rodziców pełnoletnią osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
c)     rodzice zobowiązani są do terminowego i regularnego wnoszenia należnej opłaty; nieterminowe regulowanie należności powoduje naliczenie odsetek za zwłokę;
d)     informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu i niezwłoczne  zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych,

e) zaopatrzenie dziecka  w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce.

2.2 Rodzice mają obowiązek poinformować na piśmie Dyrektora Przedszkola o swojej czasowej nieobecności lub wyjeździe i ustanowionym pełnomocnictwie notarialnym w sprawowaniu opieki nad dzieckiem przez osoby trzecie.

2.3. Rodzice dziecka podlegającemu obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola lub oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej, a także zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia.

2.5. Rodzice mają prawo do:

a)  Zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z koncepcji pracy przedszkola,
b) Uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
c)  Uzyskiwania porad i wskazówek od nauczyciel w rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy psychologiczno –pedagogicznej,
d) Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji i opinii na temat pracy przedszkola,
e)  Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu   i sprawującemu nadzór pedagogiczny.

 

Wychowankowie przedszkola 

§ 16

1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat (do 01.09.2014r), od 01.09.2014r dzieci, które od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym kończą 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym w którym kończą 6 lat,  z zastrzeżeniem ust. 2

1.1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach do przedszkola może być przyjęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku życia.

1.2. W przedszkolu dzieci sześcioletnie mogą realizować obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.(do 31.08.2014r). Od 01.09.2011r dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

1.3. Rodzice dzieci objętych obowiązkiem, o którym mowa § 16 pkt. 1.2. zobowiązani są dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola oraz zapewnić regularne uczęszczanie dziecka do przedszkola.

1.4. Na wniosek rodziców dyrektor przedszkola do którego dziecko zostało przyjęte, może zezwolić, w drodze decyzji, na spełnianie przez dziecko odpowiednio obowiązku, o którym mowa w § 1 pkt. 1.2., poza przedszkolem lub inną formą wychowania przedszkolnego.

2. Dziecko, któremu odroczono obowiązek szkolny przez poradnię Pedagogiczno-Psychologiczną, może uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym ukończy 10 lat.

Od 1.09.2014r. dziecko, któremu odroczono obowiązek szkolny może być objęte wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

3. Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola odbywa się zgodnie z Ustawą o systemie oświaty:

a)   Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności,

b)   Rekrutacja do przedszkola odbywa się przy pomocy elektronicznego systemu ewidencji podań.

c)   O przyjmowaniu dzieci w ciągu roku szkolnego na ewentualnie zwolnione miejsce decyduje dyrektor  przedszkola

1) Warunki pobytu w przedszkolu zapewniające dzieciom bezpieczeństwo:

a) wszyscy pracownicy przedszkola tworzą bezpieczne dla dzieci warunki pobytu w przedszkolu oraz czuwają nad ich bezpieczeństwem,
b) wszyscy rodzice zgłaszając dziecko do przedszkola przyjmują obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu,
c)  po odbieraniu dziecka z ogórku przedszkolnego, rodzice nie mogą pozostawać z dzieckiem na terenie ogrodu, ponieważ utrudnia to nauczycielom sprawowanie kontroli nad bezpieczeństwem dzieci,
d) w przedszkolu organizowane są dla dzieci różnorodne zajęcia z zakresu edukacji zdrowotnej i zasad bezpieczeństwa,
e) wszystkie zajęcia prowadzone poza terenem przedszkola organizowane są zgodnie  z regulaminem wyjść i wycieczek,
f) Nauczycielom i innym pracownikom przedszkola nie wolno podawać dzieciom leków,  nie mogą być też stosowane żadne zabiegi lekarsko-pielęgniarskie.

g)W przypadku zachorowania dziecka lub  sygnalizowania złego samopoczucia przez dziecko nauczyciel jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym fakcie rodzica (prawnego opiekuna), który powinien, jak najszybciej odebrać dziecko z przedszkola.

h) W sytuacji zagrożenie zdrowia lub życia dziecka należy niezwłocznie wezwać karetkę pogotowia i powiadomić rodziców.

i) Rodzice zobowiązani są do informowania nauczycieli o każdorazowej zmianie numerów telefonów.

j) W sytuacji pogorszenia się stanu zdrowia dziecka nauczyciel lub dyrektor informują o jego stanie rodziców, którzy są zobowiązani do niezwłocznego  odebrania dziecka z przedszkola.
k) dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka,  a w szczególności praw od:

 • właściwie zorganizowanego procesu edukacji zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i pracy odpowiadające jego potrzebom, zainteresowaniom i możliwościom psychofizycznym, zgodnego z tempem indywidualnego rozwoju,
 • szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
 • ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
 • ochrony i poszanowania jego godności osobistej oraz własności,
 • doświadczania konsekwencji własnego zachowania (ograniczonego względem bezpieczeństwa własnego i innych),
 • aktywnego kształtowania kontaktów społecznych i otrzymywania w tym pomocy,
 • odkrywania, pobudzania i wzmacniania własnego potencjału twórczego,

Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do:

 • jednakowego traktowania wszystkich dzieci i rodziców, niezależnie od ich pochodzenia, statusu majątkowego, wyznania itp.
 • prezentowania kultury osobistej i taktu
 • przestrzegania praw dziecka określonych w niniejszym statucie.

2) Dyrektor na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej może podjąć decyzję o skreśleniu z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach:

a) zalegania z odpłatnością za przedszkole co najmniej dwa miesiące. Po dokładnym zapoznaniu się z przyczynami i zorganizowaniu wszelakich pomocy skreślenie dziecka z listy przedszkola nie zwalnia rodziców z obowiązku uregulowania zaległej należności;
b) stałych, agresywnych zachowań dziecka zagrażających zdrowiu i życiu pozostałych wychowanków, przy jednoczesnym braku współpracy z rodzicami dziecka i odmowy przez nich podjęcia działań diagnostycznych i terapeutycznych oferowanych przez specjalistów.
c) zatajenie  choroby dziecka, uniemożliwiającej przebywanie w grupie przedszkolnej
d) po długotrwałej, minimum miesięcznej nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka w przedszkolu, po uprzednim zawiadomieniu rodziców o podjętej decyzji.

e)   skreślenie z listy wychowanków nie dotyczy dziecka odbywającego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.

f)  rezygnacja rodzica z miejsca dla dziecka w przedszkolu może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej (z wyjątkiem okresu od rekrutacji do 31 sierpnia każdego roku – telefonicznie).

 

Postanowienia końcowe 

§ 17

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

3. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za cenne rzeczy, ubrania, zabawki przyniesione przez dzieci, rodziców do przedszkola.

4. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, rodziców.
5. Dla zapoznania się ze statutem przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

a)  wywieszenie kopii statutu na tablicy ogłoszeń,
b)   udostępnienie oryginału statutu przez dyrektora przedszkola osobom zainteresowanym.

6. Traci moc statut przedszkola podjęty Uchwałą Nr 3/2011  z dnia 01.03.2011r.

Skip to content