Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Niniejszym działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) informujemy, że przetwarzamy dane osobowe dziecka/ucznia.

 

Niniejsze zasady stosuje się począwszy od dnia 25 maja 2018 r.

 

1. Kto jest Administratorem danych osobowych?

 

Administratorem danych osobowych jest Miejskie Przedszkole numer 4 w Jarosławiu (dalej „MP Jarosław”) przy ul. Grottgera 32; 37 – 500 Jarosław, , NIP 7922295852 oraz REGON 650017767 Z Administratorem Danych osobowych można się kontaktować:

 • telefonicznie: 166216213
 • listownie, na adres: ul. Grottgera 32, 37-500 Jarosław
 • za pośrednictwem poczty e – mail, na adres: mp4jaroslaw@wp.pl

 

2. Z kim można się dodatkowo kontaktować?

 

Administrator danych osobowych powołał Inspektora ochrony danych w osobie Pana Kamila Kędzierskiego, z którym można się kontaktować:

 • telefonicznie: (+48) 733 040 110
 • listownie, na adres: ul. Hetmańska 1/2, 35-045 Rzeszów
 • za pośrednictwem e – mail, na adres: iod@mp4.jaroslaw.pl

 

3. Jakie są cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?

 

Dane osobowe dzieci/uczniów będą przetwarzane przez ADO na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. w związku z obowiązkiem prawnym ciążącym na MP Jarosław, do celów prowadzenia rekrutacji dziecka do MP Jarosław oraz ewidencji, a także realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczych takich jak m.in. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej lub w celach sprawozdawczych zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r., Prawo oświatowe, Ustawą z dnia z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

 

Przetwarzanie danych osobowych (takich jak imię i nazwisko) w celu m.in. wyróżnienia dziecka/ucznia za osiągnięcia edukacyjne na uroczystościach organizowanych przez MP Jarosław lub też umieszczanie pod różnego rodzaju pracami artystycznymi podpisów zawierających pełne imię i nazwisko dziecka/ucznia, które prace wykonało, będzie odbywało się na podstawie art. 6 ust. 1 lit e RODO tj. w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi (wspierania dziecka/ucznia w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze emocjonalnej, intelektualnej i społecznej).

 

4. Kto może być odbiorcą danych osobowych?

 

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 • upoważnieni pracownicy administracji, pracownicy obsługi oraz pracownicy pedagogiczni Administratora danych osobowych,
 • podmioty wykonujące nadzór nad organizacją pracy MP Jarosław,
 • podmioty współpracujące z MP Jarosław w zakresie edukacji, opieki lub wychowania,

 

5. Jak długo dane osobowe będą przechowywane?

 

Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres edukacji dziecka w MP Jarosław oraz przez okres 1rok po zakończeniu edukacji dziecka/ucznia w MP Jarosław.

 

6. Jakie przysługują prawa?

 

Przysługuje prawo do:

 • dostępu do danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • sprostowania (poprawienia) danych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 • usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu,
 • przenoszenia danych.

 

– z zastrzeżeniem odrębnych przepisów, które mogą ograniczyć lub wyłączyć poszczególne prawa, wskazane w pkt 6 powyżej.

 

Administrator danych osobowych informuje również o przysługującym prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z obowiązującym prawem. Organem nadzorczym w kwestii ochrony danych osobowych jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 

7. Dlaczego podanie danych osobowych jest ważne?

 

Podanie przez danych osobowych w zakresie określonym w pkt 3 jest wymogiem ustawowym.

 

Odmowa podania wskazanych danych osobowych w celu określonym w pkt 3 będzie wiązać się z brakiem możliwości realizacji ustawowych zadań przez MP Jarosław.

 

8. Czy dane osobowe będą podlegały automatycznemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu?

 

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane.

Skip to content