Koncepcja pracy przedszkola

Koncepcja pracy Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Jarosławiu

 

Koncepcja pracy placówki

 • zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy,
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku,
 • stworzenie strony internetowej,
 • zaprojektowanie logo przedszkola – wykorzystywanie go w promocji przedszkola,
 • współpraca z instytucjami i mediami,
 • pozyskiwanie sojuszników wspierających działalność przedszkola,
 • organizowanie imprez dla środowiska,
 • dbałość o estetykę placówki i otoczenia,
 • udział w  imprezach – konkursach, festiwalach, olimpiadach,
 • publikacja osiągnięć placówki,
 • eksponowanie dyplomów, podziękowań.

 

Zarządzanie i organizacja

 • zapewnienie wysokiego poziomu pracy edukacyjnej placówki,
 • systemowe wspomaganie rozwoju zawodowego kadry,
 • zapewnienie odpowiedniej bazy i wyposażenia gwarantującego właściwą realizację zadań placówki,
 • zapewnienie sprawnego i skutecznego kierowania placówką.

 

Opieka, wychowanie, edukacja

 • tworzenie warunków dających możliwości rozwoju każdego dziecka,
 • zapewnienie zestawu programów gwarantujących rozwój edukacyjny dzieci i organizowanie procesu kształcenia zapewniającego rozwój każdego dziecka,
 • dążenie do osiągnięcia jak najlepszych efektów edukacyjnych,
 • tworzenie warunków do rozwoju kreatywności dziecka na różnych płaszczyznach jego aktywności,
 • organizowanie zajęć i zabaw dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych,
 • korzystanie z pomocy specjalistów za zgodą rodziców – psycholog, pedagog, logopeda,
 • organizacja zajęć dodatkowych – rytmika, język angielski, tańce, gimnastyka korekcyjna,
 • stosowanie różnorodnych metod w pracy z dziećmi, ze szczególnym uwzględnieniem metod aktywnych,
 • systematyczne podnoszenie warunków higienicznych, zdrowotnych i bezpieczeństwa na terenie placówki.
Skip to content