Mały Europejczyk

Projekt: Mały Europejczyk

Autor: Agnieszka Więcław
Nauczyciele realizujący projekt: Agnieszka Jarosz-Wasiuta, Agnieszka Więcław
Realizacja: grupa 5-6-latków „Tańczące Michałki”
Termin realizacji: 01.03.2019 – 31.05.2019

Wstęp

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. sprawiło, że w większym stopniu należy upowszechniać wiedzę dotyczącą integracji europejskiej. Obserwując u dzieci zainteresowanie wiedzą o Europie – jej narodach, kulturze i życiu – zdecydowałam się napisać program autorski dla dzieci na poziomie edukacji przedszkolnej.

 

Po przeprowadzeniu kilku zajęć o Unii Europejskiej okazało się, że dzieci zainteresowały się tym tematem, zadawały wiele pytań. W tym momencie pozbyłam się wszelkich wątpliwości i uznałam, że wprowadzenie elementów edukacji europejskiej w przedszkolu, szczególnie w grupie 6-latków, jest jak najbardziej zasadne i postanowiłam podjąć próbę opracowania takiegoż programu.

 

Część pierwsza zawiera ideę wiodącą programu, dalsze części to:

 • cele programu autorskiego,
 • warunki realizacji,
 • treści kształcenia i wychowania,
 • metody, formy i środki dydaktyczne,
 • przykładowe scenariusze zajęć,
 • uwagi o ewaluacji,
 • literatura i załączniki.
Najważniejszym celem przy opracowaniu programu jest jego przydatność, aby był on pomocą w codziennej pracy nauczyciela, a podane przykłady działań stanowiły inspirację do tworzenia własnych rozwiązań, modyfikacji.

Idea wiodąca projektu

Program autorski obejmuje zarówno działania twórcze jak i odtwórcze nauczyciela. Efektem tych działań jest realizacja wizji skutecznego procesu nauczania – uczenia się, sprzyjającego rozwijaniu zainteresowań i potencjalnych możliwości zarówno nauczyciela jak i ucznia (M. Szczepańska, Program autorski – warto spróbować). M. Szczepańska podkreśla, że program autorski jest dziełem niedokończonym, pozostającym w ciągłej transformacji. Zmieniają się wychowankowie i ich potrzeby, ale zmienia się również nauczyciel ucząc się ciągle nowych rzeczy.

 

Przedszkole jest pierwszym ogniwem systemu oświaty. W związku z czym ogólna wizja kształcenia w naszym kraju musi znaleźć odzwierciedlenie w pracy przedszkola. Taka sytuacja wymaga bardziej wnikliwego podejścia w przedszkolach do spraw wychowawczych i dydaktycznych. Nauczyciel powinien być animatorem i współorganizatorem procesu kształcenia dzieci. Powinien uczyć dziecko zaspakajania swoich potrzeb poznawczych, pomagać mu w systematyzacji wiedzy zdobywanej samodzielnie i dokonywanie poznawczej syntezy. Dziecko spontaniczne i aktywne ma badać i odkrywać rzeczywistość, doświadczać i przeżywać, bo tak zdobywana wiedza ma największą wartość, jest pełniejsza i trwalsza.

 

Propozycje wspólnej pracy (nauczyciela i dziecka) musza uwzględniać fakt dostosowania się wychowanka do wymogów życia w szerszej społeczności. Nauczyciel realizuje zadania dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka Z mojego doświadczenia i praktyki pedagogicznej mogę wyłonić ideę integracji, czyli procesu tworzenia się całości z części, zespalania się elementów w całości.

 

W wychowaniu przedszkolnym istnieje i jest nauczycielkom dobrze znany system pracy całościowej, co oznacza zasadę integrowania treści. Przedszkole opiera się na założeniach Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego, która wyznacza kierunki zmian w zakresie treści, form aktywności oraz metod i środków nauczania i wychowania.

 

Nauczyciel realizuje zadania dostosowane do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka. Dziecko nie jest świadome, że odrębne dziedziny muzyki, plastyki, literatury mogą łączyć wspólne źródła inspiracji, estetyczne założenia, treści, funkcje, elementy formy, struktury. Psycholodzy dowodzą, że to właśnie twórczy kontakt ze sztuką, różnorodność działań, operowanie symbolicznym językiem różnych dziedzin sztuki sprzyja integracji (na różnych poziomach), sfery emocji, intuicji z intelektualnym stosunkiem do świata, myślenia obrazowego z myśleniem symbolicznym, logicznym, abstrakcyjnym. Ważne jest, aby w toku zintegrowanych działań intensywnie kształcić i rozwijać wyobraźnię, twórcze myślenie. Efekty, które uzyska zarówno dziecko jak i nauczyciel są ogólnie pożądane w procesie wzajemnych działań i zainteresowań, mają miejsce w grupie społecznej, w której dziecko funkcjonuje.

 

Przy konstruowaniu programu autorskiego opieram się na zasadzie integracji czyli łączenia, stapiania, jednoczenia treści, Autorski program edukacji europejskiej przeznaczony jest do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym . Materiały w nim zawarte związane są tematycznie z tradycjami, obyczajami, kulturą, historią, charakterystyką krajobrazu wybranych państw należących do Unii Europejskiej.

 

Program ma charakter otwarty, można go modyfikować w zależności od potrzeb i możliwości dziecka. Dziecko poznaje swoje Państwo, nabywa świadomości, że jest mieszkańcem Europy – kraju należącego do wspólnoty – Unii Europejskiej.

 

Program zakłada osiąganie przez dzieci umiejętności twórczego wykorzystywania zdobytej wiedzy o krajach UE. Realizacja założeń począwszy od treści bliskich uczniom do treści coraz trudniejszych stopniowo wprowadza dzieci w problematykę integracji europejskiej.

 

Program przeznaczony jest do realizacji:
 • podczas zajęć dydaktycznych;
 • w czasie zajęć dydaktycznych;
 • w czasie imprez okolicznościowych;
 • zgodnie z inwencją nauczyciela i pomysłami dzieci.

 

Program edukacji europejskiej został podzielony na 4 działy wprowadzające dzieci w tematykę dotyczącą Europy i krajów Unii Europejskiej:
1. Poznajemy Europę
2. Poznajemy Unię europejską
3. Święto Europy
4. Kraje należące do Unii Europejskiej.

 

Cele projektu

Cele projektu  zostały wyprowadzone z koncepcji systemu dydaktycznego (filozofii, indywidualnych potrzeb dzieci aktualnych i przyszłościowych). Wynikają z założeń „Podstawy programowej wychowania przedszkolnego”.

 

CELE OGÓLNE:
 • popularyzacja wiedzy o integrującej się Europie,
 • poszerzenie wiedzy o krajach członkowskich Unii Europejskiej w powiązaniu z ich historią, położeniem geograficznym, walorami przyrodniczymi, tradycjami kulturowymi i obyczajowymi,
 • wdrażanie do podejmowania samodzielnych działań w celu zdobycia wiedzy – ułatwienie zrozumienia informacji dotyczących Unii Europejskiej.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:
 • rozpoznaje różne regiony Polski, zna nazwy największych miast i rzek polskich,
 • odnosi się z szacunkiem do problematyki poznawania życia ludzi innych narodowości,
 • poznaje zwyczaje, tradycje charakterystyczne dla krajów Unii Europejskiej,
 • zna i nazywa symbole własnego kraju (barwy, hymn, godło),
 • wie, czym są symbole narodowe,
 • rozpoznaje niektóre symbole narodowe innych krajów Unii Europejskiej,
 • rozumie pojęcia Polak, Polska, Europejczyk, Europa, Unia Europejska,
 • zna niektórych europejskich autorów tworzących dla dzieci,
 • rozpoznaje sportowców z innych krajów, artystów, kompozytorów,
 • wymienia ciekawostki kulinarne poszczególnych krajów,
 • wymienia najciekawsze i najbardziej znane zabytki innych krajów,
 • słucha wybranych utworów kompozytorów europejskich,
 • potrafi wykonać układ taneczny dostosowany do jego możliwości charakterystyczny dla danego kraju,
 • zna kilka zwrotów w języku obcym.
Założone cele można również realizować poprzez:
 • opracowanie własnych materiałów informacyjnych,
 • wycieczki, spacery,
 • pogadanki, prelekcje, spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • wystawy,
 • drama,
 • gry dydaktyczne,
 • strony internetowe,
 • filmy nt. krajów europejskich,
 • zdjęcia, albumy, czasopisma, książki popularno-naukowe,
 • piosenki, pląsy itp.
 • gazetki, kąciki tematyczne.
Skip to content