Misja i wizja przedszkola

MISJA

W Miejskim Przedszkolu Nr 4 zapewnia się dzieciom równe szanse rozwoju zdolności, poznawanie siebie i świata. Dzieci nabywają umiejętności poprzez działanie, odnajdują swoje miejsce w grupie rówieśniczej oraz budują system swojej wartości. Zaspakajane są potrzeby edukacyjne oraz umożliwia się rozwój talentów i zainteresowań. U podstaw rozwoju placówki leżą wymagania państwa wobec przedszkoli określone w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324).

 

W Przedszkolu:

 • promujemy humanistyczny system wartości: poszanowanie odrębności, akceptację i pomoc niepełnosprawnym,
 • zapewniamy dobrze i ciekawie prowadzone zajęcia,
 • podmiotowo traktujemy dziecko,
 • pomagamy każdemu dziecku w kształtowaniu jego osobowości,
 • kreujemy mądrego i dobrego obywatela świata i Europ, wyrastającego z polskiej i lokalnej tradycji,
 • propagujemy partnerstwo i współpracę między dziećmi, rodzicami, nauczycielami, pracownikami i społecznością lokalną z zachowaniem przyjętych norm,
 • pomagamy zdobywać wiadomości i umiejętności, które pozwolą każdemu dziecku znaleźć    swoje miejsce,
 • twierdzimy, że wychowanie i kształcenie jest procesem ciągłym i trwa całe życie,
 • przyjmujemy zasadę, że nauczyciel w zakresie wychowania pełni funkcję wspomagającą i uzupełniającą w stosunku do rodziców,
 • inspirujemy dzieci i nauczycieli do działań twórczych oraz własnego rozwoju.

 

WIZJA

Nasze Przedszkole to placówka, która wychowuje, którą tworzą nauczyciele, dzieci i rodzice. Zapewnia swoim dzieciom optymalne warunki rozwoju. Jest przedszkolem bezpiecznym i przyjaznym dla dziecka, w której dzieci zdobywają wiedzę i umiejętności, bawią się, pracują i odnoszą sukcesy. Swoje zadania realizuje we współdziałaniu z szeroko rozumianym środowiskiem lokalnym. Znakomicie wykształcona kadra pedagogiczna, pełna energii i inicjatywy, oddana placówce sprawia, że z roku na rok przedszkole wzbogaca i uatrakcyjnia swoją pracę.

 

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

 • dzieci przygotowane są do podjęcia nauki w szkole i rozwija się u nich kompetencje poznawcze,
 • zdobywają wiedzę poprzez aktywne poszukiwania i odkrywania otaczającej ich rzeczywistości,
 • dzieci zachęcane są do twórczego rozwiązywania problemów,
 • respektujemy zasady zrównoważonego rozwoju w dziedzinach: przyrodniczych, społecznych i kulturowych,
 • zachęca się dzieci do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu w trosce o własne zdrowie,
 • obserwują i badają przyrodę, uczą się racjonalnie korzystać z jej naturalnych zasobów dla zdrowia i zaspakajania własnych potrzeb,
 • wprowadzono podstawowe zasady funkcjonowania w grupach społecznych poprzez ustalenie praw i obowiązków oraz ich respektowania,
 • dzieci uczą się odróżniać dobro od zła,
 • kształtujemy tożsamość narodową i kulturową opartą na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionu i narodu,
 • podejmowane są działania na rzecz kształtowania poczucia własnej wartości,
 • proces wychowawczy oparty jest na najważniejszych wartościach: piękno, prawdę , miłość, przyjaźń, szacunek, tolerancja, odpowiedzialność,
 • dzieci uczą się odróżniać dobro od zła.

 

Procesy zachodzące w Przedszkolu

 • monitorowany jest indywidualny rozwój każdego dziecka poprzez systematyczne obserwacje w celu zapewnienia optymalnych warunków rozwojowych,
 • diagnozowana jest gotowość szkolna dzieci i w zależności od wyników badania prowadzone są zajęcia korygujące i wspomagające rozwój dziecka,
 • przedszkole realizuję podstawę programową wychowania przedszkolnego,
 • umożliwiamy dzieciom rozwój zainteresowań przyrodniczych, technicznych i naukowych oraz rozwijamy indywidualne talenty,
 • nauczyciele wykorzystują różnorodna metody pracy z dziećmi między innymi: metody oparte na integracji sensorycznej, metody aktywizujące, projektu oraz twórczego myślenia.

 

Przedszkole w środowisku lokalnym

 • wspieramy rodziców w wychowaniu dzieci oraz pokonywaniu ich trudności wychowawczych i edukacyjnych,
 • aktywnie współpracujemy z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji przedszkola,
 • dbamy o częste kontakty  przedszkole – dom,
 • podejmujemy inicjatywy na rzecz środowiska społecznego, a w miarę możliwości odpowiadamy na jego potrzeby poprzez współpracę z różnymi instytucjami i ośrodkami,
 • uroczystości i wydarzenia przedszkolne pozostają w ścisłym związku z tradycjami środowiskowymi, lokalnymi, a także narodowymi,
 • w środowisku lokalnym promujemy swoje działania.

 

Sylwetka absolwenta

 • ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem,
 • posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej,
 • zna i respektuje normy społeczne,
 • aktywnie podejmuje działania,
 • jest otwarty na potrzeby innych ludzi,
 • potrafi współdziałać w zespole,
 • zna i akceptuje zasady zdrowego stylu życia,
 • posiada bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,
 • jest samodzielny.

 

Zarządzanie Przedszkolem

 • kadra pedagogiczna posiada wysokie kwalifikacje pedagogiczne w zakresie wychowania przedszkolnego,
 • nauczyciele posiadają także dodatkowe kwalifikacje specjalistyczne: logopeda, specjalista w zakresie terapii pedagogicznej,
 • w przedszkolu działają zespoły zadaniowe: edukacji, promocji ewaluacji w celu kreatywnego wykonywania zadań oraz doskonalenia pracy przedszkola,
 • organizacja przedszkola oparta jest na statucie, regulaminach i procedurach,
 • przedszkole wyposażone jest w środki dydaktyczne, które pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola,
 • kąciki zainteresowań oraz atrakcyjne zabawki zachęcają dzieci do swobodnej zabawy,
 • ogród przedszkolny sprzyja zabawom na świeżym powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.
Skip to content