Program wychowawczy

Program wychowawczy Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Jarosławiu

 

Cele nadrzędne:

 1. Tworzenie więzi z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta.
 2. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania spraw konfliktowych.
 3. Rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra i zła.
 4. Kształcenie podstawowych norm moralnych: tolerancji, życzliwości, sprawiedliwości, odpowiedzialności.
 5. Uświadomienie zagrożeń otaczającego świata.
 6. Uświadomienie dzieciom ich praw i obowiązków.

 

Kryteria sukcesu

Dziecko:

 

 • umie funkcjonować w środowisku zgodnie z przyjętymi normami.
 • szanuje cudze zdanie.
 • rozumie i przestrzega zasady zgodnego współżycia w grupie.
 • używa zwrotów grzecznościowych, potrafi kulturalnie zwracać się do innych.
 • rozumie potrzebę stosowania profilaktyki prozdrowotnej.
 • potrafi zauważyć sytuacje zagrażające bezpieczeństwu własnemu i innych.
 • zna swoje prawa i obowiązki.
 • potrafi nazwać, wyrażać i kontrolować swoje emocje.
 • rozumie swoje prawo do pomocy ze strony dorosłych w trudnych sytuacjach.
 • ma poczucie obowiązkowości, odpowiedzialności i wytrwałości o doprowadzeniu    do końca rozpoczętej pracy.
 • potrafi cieszyć się z własnych sukcesów, umie doceniać sukcesy innych.
 • umie z godnością przyjmować porażki.
 • ma poczucie własnej wartości, możliwości i umiejętności.

 

Zadania główne:

 1. Bądź koleżeński.
 2. Kontroluj swoje zachowanie.
 3. Bądź kulturalny.
 4. Dbaj o bezpieczeństwo.

 

Normy postępowania:

 • zgodnie baw się z kolegami,
 • szanuj cudzą własność,
 • dziel się z innymi tym, co masz,
 • nie wyrządzaj krzywdy innym,
 • nie wyśmiewaj się, nie przedrzeźniaj,
 • pomagaj innym,
 • unikaj krzyku,
 • przestrzegaj zawartych umów i reguł,
 • wyrażaj swoje emocje w sposób kontrolowany,
 • korzystaj z pomocy dorosłych w trudnych sytuacjach,
 • nie kłam,
 • odróżniaj dobro od zła,
 • mów o swoich uczuciach,
 • używaj form grzecznościowych – proszę, dziękuję, przepraszam,
 • pamiętaj o kulturalnym zachowaniu się w trakcie powitań i pożegnań,
 • bądź miły dla innych,
 • dbaj o porządek,
 • słuchaj kiedy inni mówią, mów, kiedy inni słuchają,
 • nie oddalaj się od grupy z miejsca zabaw,
 • nie próbuj nieznanych ci produktów i potraw nieznanego pochodzenia,
 • informuj dorosłych o swoich dolegliwościach – złym samopoczuciu, skaleczeniach,
 • pamiętaj swój adres zamieszkania,
 • unikaj niebezpiecznych zabaw i zachowań,
 • zachowaj ostrożność w kontaktach z obcymi,
 • nie zbliżaj się do zwierząt, których nie znasz,
 • przestrzegaj zasad ruchu drogowego.

 

Zadania szczegółowe:

 • zawieranie umów z dziećmi dotyczących właściwego zachowania w przedszkolu, konsekwentne ich przestrzegania,
 • interesowanie się wytworami swoich kolegów,
 • rozumienie, że inni mają takie same potrzeby jak ja,
 • uczenie się właściwego zachowania podczas rozwiązywania konfliktów,
 • używanie zwrotów grzecznościowych, korzystanie z pomocy nauczycielki,
 • słuchanie kolegów pełniących dyżur,
 • przeciwstawianie się przejawom samolubstwa, przezywania, dokuczania,
 • sprawianie radości innym – składanie życzeń urodzinowych, wykonywanie dla nich upominków,
 • opiekowanie się nowymi kolegami oraz tymi, którzy tej pomocy potrzebują,
 • ustalenie reguł i norm życia w grupie – przestrzeganie ich,
 • zgodne zachowanie się podczas zabaw,
 • wspólne korzystanie ze sprzętu i zabawek – mądre rozwiązywanie konfliktów,
 • porozumiewanie się umiarkowanym głosem,
 • ponoszenie konsekwencji łamania zawartych umów,
 • reagowanie na umówione sygnały,
 • poznawanie wzorców właściwego zachowania,
 • uczenie właściwego przyjmowania pochwał i krytyki,
 • udział w inscenizacjach dziecięcych z wykorzystaniem literatury, rozróżniania prawdy, fałszu, fantazji, kłamstwa w utworach literackich,
 • podejmowanie prób oceny postępowania bohaterów bajek i opowiadań,
 • układanie zakończeń historyjek obrazkowych, przewidywanie skutków złego postępowania,
 • rozumienie konsekwencji kłamstwa dla siebie i innych,
 • systematyczne prowadzenie rozmów, wyjaśnień, wymiany zdań i przestrzeganie argumentów dotyczących własnych ocen i odczuć, liczenie się z odczuciami innych,
 • uczenie się mówienia o rzeczach miłych, wyrażanie dezaprobaty dla zachowań negatywnych
 • samodzielne podejmowanie zadań i obowiązków w domu i przedszkolu,
 • uwrażliwianie dzieci na potrzeby innych – spokojne i ciche zachowanie się gdy inni odpoczywają,
 • opiekowanie się słabszymi,
 • uczenie się używania zwrotów grzecznościowych w określonych sytuacjach,
 • dostarczanie dzieciom wzorców właściwego zachowania się,
 • utrwalanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych,
 • poszanowanie własności wytworów pracy kolegów,
 • uczenie się mówienia miłych słów oraz dziękowanie innym za te słowa,
 • rozmowa z dziećmi na temat prostych przepisów savoir-vivre`u, stosowanie ich w sytuacjach codziennych,
 • opanowanie umiejętności kulturalnego jedzenia,
 • cykliczne spotkania z policjantem na tematy – zasady ruchu drogowego, nie rozmawiaj z nieznajomym, unikaj kontaktu z nieznanymi zwierzętami,
 • ustalenie zasad bezpieczeństwa podczas pobytu w przedszkolu,
 • omówienie postępowania w razie złego samopoczucia, skaleczenia,
 • zapamiętanie własnego imienia i nazwiska oraz adresu,
 • poznanie niektórych możliwości radzenia sobie w sytuacjach zagrażających własnemu bezpieczeństwu,
 • zapoznanie i omówienie zachowań niektórych zwierząt,
 • rozumienie przestrzegania zasad kodeksu ruchu drogowego dla pieszych,
 • dostarczanie wzorców właściwego zachowania się na ulicy – wycieczki na skrzyżowanie, filmy edukacyjne, konkursy o ruchu drogowym.
Skip to content