Play with English – zabawa z językiem angielskim

 Innowacja pedagogiczna o charakterze programowo – metodycznym

Autorzy innowacji:

Gabriela Piętnik

Agnieszka Jarosz – Wasiuta

Nazwa placówki: Miejskie Przedszkole nr 4 w Jarosławiu

Adres: ul. Grottgera 32, 37-500 Jarosław

Tytuł innowacji: Play with English – zabawa z językiem angielskim

Autorzy innowacji:

 • Gabriela Piętnik – nauczyciel dyplomowany
 • Studia wyższe magisterskie w zakresie edukacji wczesnoszkolnej;
 • Studia podyplomowe w zakresie wychowania przedszkolnego;
 • Studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą.
 • Kurs kwalifikacyjny z metodyki nauczania języka w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolu.
 • Agnieszka Jarosz – Wasiuta – nauczyciel kontraktowy
 • Kolegium nauczycielskie o specjalności język angielski,
 • Studia magisterskie filologia angielska,
 • Studia podyplomowe z edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego.

 Rodzaj innowacji: Innowacja programowo – metodyczna

Czas realizacji: 01.09.2021 r – 30.06.2022 r

z możliwością kontynuacji w następnych latach

Zasięg innowacji: dzieci cztero- i pięcioletnie (łącznie 50 dzieci)

 Innowacja nie wymaga przyznania dodatkowych środków budżetowych i zgody organu prowadzącego na finansowanie.

 Programy i podręczniki, na których oparta jest innowacja:

 • PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO, 2017;
 • „English Play Box” Język angielski dla przedszkolaków Rebecca Adlard, Joanna Rokita-Jaśków Nowa Era
 • Program nauczania do realizacji w placówkach przedszkolnych: Bliżej Przedszkola;

 Wstęp

W dzisiejszych czasach język angielski pełni ważną rolę w edukacji, ponieważ pełni funkcję międzynarodowego języka komunikacji. Obecnie stał się ważniejszy niż kiedykolwiek wcześniej, bo przecież uczą się go coraz młodsze dzieci. W przypadku dzieci

w wieku przedszkolnym nauczanie musi się wiązać z zabawą i to właśnie przedszkole jest

miejscem, gdzie nauka nie może być postrzegana jako przymus czy obowiązek. Edukacja dzieci w tym wieku powinna być realizowana jako proces, który dzieje się niejako samoistnie, niezauważony, a przy tym owocny. Świat języka angielskiego daje wielkie możliwości nazywania tych samych rzeczy inaczej – daje nową moc i nowy sposób postrzegania rzeczywistości.

Dzieci w wieku przedszkolnym przyswajają język obcy w sposób naturalny, z łatwością naśladują nowe dźwięki, nie obawiają się popełniania błędów, posiadają łatwość intonacyjno – artykulacyjną. Rozpoczynanie nauki języka obcego we wczesnych latach życia dzieci jest dla nich szansą biegłego opanowania języka w dalszym procesie kształcenia.

Adresaci programu

Dzieci z dwóch oddziałów (Wesołe Tralalusie i Rozśpiewane Słowiki)  Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Jarosławiu

Rozmiar czasowy

Czas realizacji innowacji: 01.09.2021 r. – 30.06.2022 r. z możliwością kontynuacji w następnych latach

 Założenia i cele

Głównym celem innowacji jest wprowadzenie dziecka w świat nauki języka obcego poprzez aktywną zabawę i osłuchanie z językiem angielskim każdego dnia podczas codziennych czynności rutynowych. W pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym najważniejsze są potrzeby dzieci, dlatego nauka języka angielskiego opierała się będzie na zabawie (podstawowej działalności dziecka w wieku przedszkolnym) oraz ćwiczeniach, które dzieci w tym wieku lubią najbardziej (odgrywanie ról, zabawy ruchowe, zabawy ze śpiewem, gry i zabawy sytuacyjne). Opracowana innowacja zawiera treści zintegrowane z głównymi obszarami edukacji przedszkolnej (np. z obszarem edukacji ruchowej, muzycznej, przyrodniczej czy społeczno – moralnej). Tematyka zajęć skoncentrowana będzie na tematyce bliskiej dziecku w wieku przedszkolnym.

Zgodnie z założeniami innowacji język angielski traktowany będzie jako sposób codziennej komunikacji nauczyciela z dziećmi, wydawania poleceń, instruowania. Projekt bazuje na wrodzonych zdolnościach małych dzieci do poznawania języka w sposób naturalny, spontaniczny poprzez codzienny kontakt z językiem. Założeniem innowacji jest stopniowe wprowadzanie elementów języka angielskiego na zajęciach edukacji przedszkolnej. Dzieci będą poznawać elementy języka angielskiego każdego dnia, a treść nauczanego języka korelować będzie z aktualnie realizowanymi treściami edukacji przedszkolnej wyznaczonymi przez podstawę programową. Istotnym elementem innowacji jest codzienne obcowanie dzieci z językiem angielskim, śpiewanie piosenek, recytowanie rymowanek, uczestniczenie w anglojęzycznych zabawach.

Cele ogólne

✔  wprowadzenie dziecka w świat nauki języka obcego poprzez aktywną zabawę, połączoną z dużą ilością ruchu, atrakcyjne gry, piosenki, rymowanki i historyjki;

✔  uwrażliwienie na język angielski poprzez osłuchanie dziecka z tym językiem;

✔  rozwijanie umiejętności takich, jak rozumienie mowy (czyli słuchanie) i znajomość słownictwa;

✔  podnoszenie jakości pracy przedszkola.

Cele pośrednie:

✔  korelacja zajęć języka angielskiego z metodyką wychowania przedszkolnego oraz ekspresyjnością dziecka w wieku przedszkolnym;

✔  dostosowanie metod pracy do możliwości i potrzeb dziecka;

✔  stwarzanie okazji do twórczego odnoszenia się dziecka do oferowanych sytuacji edukacyjnych;

✔  eliminowanie pojęcia niepowodzenia w nauce języka obcego, poprzez uznanie prawa dziecka do zachowania ciszy i popełnienia błędu w procesie komunikacji;

✔  stworzenie atmosfery akceptacji i sukcesu; uszanowanie indywidualnego tempa pracy, zachęcanie dziecka do aktywności, docenianie jego działalności;

✔  umożliwienie dziecku kontaktu z językiem angielskim na etapie przedszkolnym jako element przygotowania go do podjęcia nauki języka obcego w klasie pierwszej.

Cele szczegółowe (dziecko):

✔  posługuje się językiem angielskim w prostych sytuacjach komunikacyjnych dnia codziennego;

✔  zapamiętuje wprowadzane słownictwo, piosenki, wierszyki, rymowanki;

✔  właściwie reaguje na polecenia nauczyciela;

✔  aktywnie uczestniczy w zajęciach językowych;

✔  rozwija sprawności, które staną się bazą dla rozwoju umiejętności komunikacyjnych na zajęciach z języka angielskiego w następnych etapach edukacyjnych;

✔  kształtuje umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi w zabawach i innych sytuacjach zadaniowych;

✔  rozwija poczucie własnej wartości poprzez dostarczanie pozytywnych bodźców.

Sposoby realizacji

Metody: bezpośrednia, reagowania całym ciałem (Total Physical Response), naturalna;

Formy: praca grupowa, zespołowa, w parach, indywidualna.

Innowacja zakłada skorelowanie elementów języka angielskiego z treściami zajęć edukacji przedszkolnej. Innowacja nie wymaga dodatkowych nakładów finansowych, cele innowacji będą realizowane podczas zajęć edukacji przedszkolnej.

Ważnym elementem innowacji będą również ważne wydarzenia grupowe obchodzone w języku polskim i angielskim takie jak urodziny dzieci oraz przygotowywanie przedstawień słowno – muzycznych w języku angielskim.

Zakres treści i harmonogram działań

Dobór słownictwa oraz struktur gramatycznych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującą podstawą programową oraz w oparciu o Program nauczania języka angielskiego do realizacji w placówkach przedszkolnych.

Realizowane treści z zakresu nauczania języka angielskiego zostaną poszerzone o następujące obszary leksykalne:

 • Moje przedszkole – sytuacje komunikacyjne związane z życiem grupy, przedszkola (zwroty grzecznościowe, wyrażanie uczuć, emocji, obchody uroczystości grupowych i inne), nazwy pomieszczeń przedszkolnych (szatnia, sala, łazienka, );
 • Pory roku – nazwy pór roku oraz wybranych roślin i zwierząt żyjących w różnych środowiskach przyrodniczych;
 • Pogoda – zjawiska atmosferyczne;
 • Tradycje świąteczne – w Polsce i w krajach anglosaskich;
 • Moja rodzina i mój dom – rozszerzenie zakresu słów;
 • Sporty zimowe – sposoby spędzania czasu wolnego;
 • Zdrowe odżywianie – nazwy produktów żywnościowych;
 • Określanie położenia przedmiotów.

 Proponowane słownictwo wprowadzane będzie stopniowo, zgodnie z kręgami tematycznymi korespondującymi z realizowanymi treściami kształcenia zintegrowanego. Zakres wprowadzanego słownictwa uzależniony będzie od stopnia przyswojenia przez dzieci słownictwa podstawowego.

W pierwszym roku innowacji dodatkowy zakres języka angielskiego wprowadzany będzie progresywnie w ramach kształcenia zintegrowanego. Prowadzone będą gry i zabawy ruchowe w języku angielskim, uroczystości grupowe z elementami języka angielskiego, pojawią się dwujęzyczne gazetki ścienne.

W drugim roku wdrażania innowacji elementy języka angielskiego realizowane będą wybiórczo, co pozwoli na rozszerzanie nabytych wiadomości w układzie spiralnym; słownictwo i wyrażenia poznane w pierwszym roku będą powtarzane i pogłębiane.

PRZYKŁADY WPROWADZANIA INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ NA POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘCIACH EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ

Obszar edukacji przedszkolnej Nauczane treści
Zajęcia ruchowe Gry i zabawy w języku angielskim, instruowanie, wydawanie wybranych komend i poleceń w języku angielskim, przeprowadzanie kilkuminutowej rozgrzewki w języku angielskim.
Umuzykalnienie Nazwy instrumentów muzycznych, śpiewanie piosenek, rymowanek z repertuaru dziecięcego równolegle w języku polskim i angielskim.
Zajęcia plastyczno – konstrukcyjne Nazwy kolorów, kształtów, narzędzi i materiałów wykorzystywanych do prac (farby, kredki, papier kolorowy, klej i inne).

Wzbogacanie słownictwa dzieci o nazwy przedstawianych przedmiotów, postaci związanych z tematyką wykonywanych prac plastycznych.

Kształcenie mowy i myślenia Porównywanie języka ojczystego z obcym poprzez naukę wierszy, rymów, rymowanek, nazywanie elementów ilustracji w języku angielskim.
Edukacja matematyczna Liczebniki główne, porządkowe, stosunki przestrzenne, przeliczanie.
Edukacja przyrodniczo – społeczna Wyrażenia i zwroty związane ze

środowiskiem, nazwy roślin, zwierząt, części ciała.

Oczekiwane efekty

 Dziecko:

 • rozumie polecenia, instrukcje wydawane w języku angielskim i właściwie na nie reaguje;
 • zna piosenki, wierszyki, rymowanki z repertuaru dziecięcego w języku angielskim;
 • posługuje się językiem angielskim w prostych, codziennych sytuacjach komunikacyjnych;
 • odgrywa scenki językowe, uczestniczy aktywnie w przedstawieniach w języku angielskim;
 • rozpoznaje i właściwie stosuje poznane struktury gramatyczne;
 • posiada wzbogacony zasób słownictwa biernego i czynnego z języka angielskiego w poznanym zakresie;
 • rozumie ze słuchu ogólny sens krótkich historyjek, opowiadań.

Środki, materiały, sprzęt

Przedszkole zapewnia odpowiednie warunki lokalowe i organizacyjne konieczne do realizacji innowacji. Zapewniony jest dostęp do materiałów dydaktycznych. Podczas realizacji innowacji wykorzystywany będzie rzutnik, dzieci będą miały możliwość pracy przy komputerach z dostępem do Internetu.

Sprzymierzeńcy

Dyrektor przedszkola, rodzice, nauczyciele, pracownicy obsługi.

Sposoby oceny

 • obserwacja dzieci;
 • analiza kart pracy;
 • opinie rodziców,

Ewaluacja

Ewaluacja działań innowacyjnych prowadzona będzie w sposób wielostopniowy w trakcie trwania innowacji oraz po jej zakończeniu. Systematycznie prowadzona będzie obserwacja dzieci na zajęciach, ze szczególnym zwróceniem uwagi na stopień ich zaangażowania i aktywność podczas realizowanych zadań. Regularnej ocenie poddawane będą karty pracy dzieci. Umiejętności dzieci będą prezentowane podczas uroczystości przedszkolnych oraz grupowych.

Na przełomie maja i czerwca każdego kolejnego roku przedszkolnego przewidziana jest ankieta ewaluacyjna dla rodziców. Wyniki ewaluacji w formie sprawozdania z realizacji innowacji zostaną przedstawione dyrektorowi przedszkola oraz radzie pedagogicznej.

PLAN EWALUACJI

Obiekt:

 • Przedmiotem ewaluacji będzie

Uzasadnienie ewaluacji:

 • Ewaluację przeprowadzi autor innowacji;
 • Ewaluacja ma służyć dzieciom, nauczycielowi realizującemu innowację , rodzicom oraz placówce.

Strategia ewaluacji:

 • Monitoring;
 • Ewaluacja formatywna;
 • Ewaluacja wyników.

Ewaluatorzy:

 • Nauczyciel prowadzący innowację.

Techniki badawcze w ewaluacji:

 • Obserwacja, analiza dokumentów,

PROJEKT EWALUACJI

 Cel: zebranie informacji na temat przydatności innowacji.

Obszar Pytania kluczowe Kryteria ewaluacji Technika badawcza Źródła Termin Raport Forma prezentacji
 

Poziom wiedzy i umiejętności takich, jak rozumienie mowy (czyli słuchanie) i znajomość słownictwa

 

Czy zajęcia wykształciły u dzieci motywację do nauki języka angielskiego na dalszych etapach edukacji?

 

Poszerzenie wiedzy oraz wykształcenie czynnych postaw do nauki języka angielskiego

 

 

Obserwacja, wywiad, ankieta skierowana do rodziców

 

 

Dzieci z grup przedszkolnych rodzice

 

 

 

VI. 2022 r.

 

 

 

 

 

Pisemny dla dyrektora po zakończeniu wdrożonej innowacji, fragment w formie ustnej dla rodziców

 

 

Zbiorczy arkusz obserwacyjny, kwestionariusz ankiety skierowanej do rodziców

Metody i formy pracy W jakim stopniu metody i formy pracy aktywizowały dzieci na zajęciach? Aktywność dzieci podczas zajęć Obserwacja Grupy przedszkolne VI. 2022 r. Raport z wdrożonej innowacji

 

 

 

Skip to content