Dyżur wakacyjny

REGULAMIN
rekrutacji dzieci na dyżur wakacyjny organizowany
w Miejskim Przedszkolu nr 4 w Jarosławiu
w roku szkolnym 2021/2022

§ 1
Przedszkola publiczne funkcjonują przez cały rok kalendarzowy, z przerwą wakacyjną umożliwiającą wykorzystanie przez nauczycieli urlopu wypoczynkowego, którego wymiar określa Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215)
§ 2
Okres pracy w trybie wakacyjnym trwa od 01 lipca do 26 sierpnia.
Przedszkole dysponuje ograniczoną liczbą miejsc – 1 grupa (25 dzieci)
Zgodnie z rekomendacją MEN opieka w miesiącach wakacyjnych organizowana jest wyłącznie dla tych dzieci, których oboje rodzice pracują i nie mają możliwości zapewnienia dziecku innej opieki.
Do przedszkola będą przyjmowane wyłącznie dzieci z macierzystej placówki w ten sposób unikniemy migracji dzieci pomiędzy różnymi przedszkolami.
§ 3
Nabór wniosków na dyżur wakacyjny odbywa się w terminie od 1.06– 15.06. 2022 roku
Podstawą zgłoszenia dziecka do przedszkola na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniony i złożony „Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny”, który stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu.
Wniosek lub skan wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur należy dostarczyć osobiście lub drogą mailową na adres: mp4jaroslaw@wp.pl .
W przypadku przesłania wniosku drogą mailową referent przedszkola potwierdza zwrotnym mailem wpływ dokumentów.
Do wniosku Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest dostarczyć:

zaświadczenia z zakładu pracy o nie korzystaniu z urlopu wypoczynkowego, macierzyńskiego, wychowawczego, bezpłatnego, ojcowskiego/tacierzyńskiego w okresie dyżuru wakacyjnego pełnionego przez przedszkole, pod rygorem nieprzyjęcia dziecka na dyżur.
W przypadku prowadzenia własnej działalności wydruk z Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Załącznik nr 2 do regulaminu
Obowiązek dostarczenia zaświadczenia, o którym mówi ust. 4 nie dotyczy Rodziców/opiekunów prawnych z orzeczoną niepełnosprawnością, jeśli do wniosku dołączą kopię orzeczenia.
Referent przedszkola informuje telefonicznie o przyjęciu dziecka na dyżur wakacyjny.

§ 4
Kryteria przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny w trakcie epidemii:
rodzice oboje pracujący,
niepełnosprawność kandydata lub wychowywanie się w rodzinie, w której występuje niepełnosprawność,
samotne wychowywanie kandydata,
objecie kandydata pieczą zastępcza,
kandydat z rodziny wielodzietnej / troje i więcej dzieci/
pobyt kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin
Liczba wolnych miejsc w czasie trwania dyżuru wakacyjnego wynosi 25.
Liczba wychowanków w oddziale nie może przekraczać 25 dzieci.
W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc w przedszkolu, Dyrektor przedszkola dyżurującego może poinformować Rodziców/opiekunów prawnych dzieci nieprzyjętych na dyżur z powodu braku miejsca.
§ 5
Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu i żywienie Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest wnieść w terminie do dnia 10 każdego miesiąca przelewem na podane konto bankowe, po uprzednim uzyskaniu informacji o wysokości naliczonej wpłaty.
§ 6
Rodzice/prawni opiekunowie dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny mają obowiązek przestrzegania procedur bezpieczeństwa mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID – 19.
W czasie dyżuru wakacyjnego ze względu na bezpieczeństwo dzieci osoby dyżurujące mają prawo prosić opiekunów odbierających  dziecko z przedszkola o okazanie dokumentu tożsamości i zweryfikowanie danych z upoważnieniami zawartymi we wniosku o przyjęcie dziecka.
§ 7
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w statucie przedszkola oraz innych obowiązujących na placówce regulaminach.
Spory wynikające w związku z niniejszym regulaminem rozstrzyga Organ Prowadzący.
§ 8
W przypadku objęcia kwarantanną rodzica dziecka lub osoby wspólnie zamieszkującej, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym dyrektora przedszkola. Objęcie rodzica lub osoby wspólnie zamieszkującej kwarantanną uniemożliwia korzystanie dziecka z opieki w przedszkolu
Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 czerwca 2022r.

Załącznik nr 1 do regulaminu

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola
w okresie wakacyjnym w roku szkolnym 2021/2022

Termin składania: od 1 czerwca do 15 czerwca 2022 r.

PODSTAWOWE DANE DZIECKA
Nazwisko
Imię
Data urodzenia
Adres zamieszkania

KRYTERIA REKRUTACJI TAK NIE
Oboje rodzice pracują
niepełnosprawność kandydata lub wychowywanie się w rodzinie, w której występuje niepełnosprawność,
samotne wychowywanie kandydata,
objecie kandydata pieczą zastępcza,
kandydat z rodziny wielodzietnej / troje i więcej dzieci/
pobyt kandydata w przedszkolu powyżej 5 godzin

DODATKOWE INFORMACJE O DZIECKU
Termin pobytu:
(x – cały miesiąc lub poszczególne
daty) lipiec / właściwe podkreślić/

Sierpień /właściwe podkreślić/
Godziny pobytu: Od: Do:
Korzystanie dziecka z posiłków* * właściwe podkreślić
śniadanie tak nie
obiad tak nie
podwieczorek tak nie

Prosimy rodziców o przemyślane i rozważne dokonywanie zapisu i określanie czasu pobytu dziecka na dyżur wakacyjny, ponieważ wyżej wymienione dane zgłoszonych stanowią podstawę do ustalania czasu pracy przedszkola oraz planu pracy nauczycieli i pozostałych pracowników.
*Dziecko, które nie zgłosi się do placówki na dyżur w przeciągu 3 dni od rozpoczęcia dyżuru zostaje automatycznie skreślone z listy.
Oświadczam, że dane są zgodne z aktualnym stanem faktycznym. Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Data wypełnienia wniosku
Podpis rodziców/ prawnych opiekunów

Data przyjęcia wniosku przez placówkę

UWAGI
Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z zakładu pracy o niekorzystaniu z urlopu wypoczynkowego w okresie dyżuru wakacyjnego pełnionego przez przedszkole. Wymienione zaświadczenie jest podstawą rozpatrywania wniosku.
W przypadku prowadzenia własnej działalności wydruk z Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Decyzja dyrektora
W dniu ………………………….. dziecko zostało przyjęte/ nieprzyjęte* do przedszkola – /należy wpisać powód decyzji negatywnej/ ……………………………………………………………………….
Jarosław, dnia ……………………………. ……………………………………..
/ pieczęć i podpis dyrektora przedszkola/
*niepotrzebne skreśli

Załącznik nr 2 do regulaminu

Pieczęć firmy …………………………………….

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………….
(nazwa działu) miejscowość i data)

Zaświadczenie pracodawcy

Niniejszym zaświadcza się , że ze względu na organizację pracy Pan/Pani…………………
…………………………………………………………………………………………………
nazwisko i imię pracownika
zatrudniony/a na stanowisku …………………………………………………………………
w okresie lipiec-sierpień 2022 nie może skorzystać z urlopu wypoczynkowego oraz nie korzysta z urlopu macierzyńskiego, wychowawczego, bezpłatnego, ojcowskiego/tacierzyńskiego.

Podpis pracodawcy

Oświadczenie rodzica / opiekuna prawnego dziecka uczęszczającego do Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Jarosławiu

Zapoznałam/em się i akceptuję procedury bezpieczeństwa w czasie trwania epidemii COVID-19 obowiązujące przedszkolu, nowe zasady higieny i nie mam w stosunku do nich zastrzeżeń.
Wyrażam zgodę na każdorazowe mierzenie temperatury mojego dziecka przy przyjęciu do przedszkola i pomiar temperatury w trakcie jego pobytu w przedszkolu.
Moje dziecko nie będzie przynosiło do przedszkola żadnych zabawek ani przedmiotów z zewnątrz.
Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego dziecko nie będzie wychodziło na spacery poza przedszkole podczas pobytu w przedszkolu.
Zostałem poinformowana/y, iż zgodnie z procedurami dziecko będzie przyjmowane w wyznaczonym miejscu. W przypadku gdy będzie więcej dzieci będę oczekiwać na swoją kolej na zewnątrz przed drzwiami przedszkola w bezpiecznej odległości.
W przypadku gdyby u mojego dziecka wystąpiły niepokojące objawy chorobowe zobowiązuję się do każdorazowego odbierania telefonu od opiekunów przedszkola, odebrania dziecka w trybie natychmiastowym z wyznaczonego przedszkolu pomieszczenia do izolacji.
O każdorazowej zmianie powyższych oświadczeń natychmiast powiadomię Dyrektora Przedszkola.
Numer telefonu rodzica do tzw. „szybkiego kontaktu”………………………………….

Podpisy obojga rodziców/ opiekunów prawnych
1.…………..…………….………… 2. ….……….…………………………
Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego Data i podpis rodzica/opiekuna prawnego
Podstawa prawna: Wytyczne przeciwepidemiczne GIS z dnia 19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59, oraz z 2020r. poz. 322, 374 i 567

Skip to content