W zdrowym ciele zdrowy duch

PROGRAM AUTORSKI W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

Autor-koordynator: Agnieszka Więcław

Realizacja: 4 grupy (100 dzieci i 6 nauczycieli)

Termin realizacji: 1.09.2019-31.10.2019

Część I

1.1. Cele ogólne
1.2. Cele szczegółowe
1.3. Treści programowe
1.4. Metody i formy pracy
1.5. Warunki realizacji programu

Część II

2.1. Przykłady rozwiązań metodycznych
2.2. Ewaluacja programu

Część III Załączniki

3.1.Scenariusz zajęcia „Kuchni misia Ptysia”
3.2.Scenariusz zajęcia „Sałatka owocowa”
3.3.Scenariusz zajęcia „Co nam jesień w koszu niesie?”
3.4.Scenariusz zajęcia „Najadł się gruszek i bolał go brzuszek”
3.5.Scenariusz „Święta surówki”
3.6.Scenariusz „Święta pieczywa”
3.7. Zasady dwuetapowego wokalno-recytatorskiego i sportowego konkursu W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

IV Bibliografia

WSTĘP

Wiek przedszkolny to bardzo ważny etap w kształtowaniu prozdrowotnego stylu życia. Budowanie „świadomości prozdrowotnej” to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale przede wszystkim wyrabianie odpowiedzialności za własne zdrowie. Aktywny i świadomy udział dziecka w nabywaniu wiedzy i umiejętności wzrasta wraz z jego wiekiem. Edukację zdrowotną dzieci w wieku przedszkolnym należy rozumieć, jako zamierzony proces planowanych działań dydaktyczno- wychowawczych uwzględniających rozwój psychofizyczny i społeczny dziecka.
Oprócz zamierzonych działań dyd.-wych. ważne są niezamierzone sytuacje w przedszkolu, gdzie wzorcem dla dziecka bywa nauczyciel. Wszystkie działania jakie są podejmowane w przedszkolu muszą być wspierane przez rodzinę dziecka. Warunkiem prawidłowego przebiegu edukacji zdrowotnej jest współdziałanie wszystkich grup tworzących społeczność przedszkola (wychowankowie, rodzice, nauczyciele, personel obsługi).
O zdrowiu dziecka i prawidłowym jego rozwoju decyduje wiele czynników m.in. prawidłowe odżywianie, z którym wiąże się wdrażanie dzieci do kulturalnego spożywania posiłków, opanowanie techniki jedzenia, przezwyciężanie uprzedzeń do niektórych potraw oraz higiena spożywania posiłków. Racjonalne odżywianie wywiera wpływ na aktywność psychiczną, samopoczucie, na stosunek do zabawy i nauki. Dlatego tak ważne jest dążenie do przezwyciężania u dzieci uprzedzeń do potraw. Nieprawidłowe odżywianie dzieci przez nadmiar słodyczy i kalorycznych potraw (chipsy, hamburgery) powodują, że organizm szybko przerabia je w tkankę tłuszczową. Najgroźniejsze jest to, że obrastają w nią także narządy wewnętrzne, serce, trzustka i wątroba. Z tego powodu należy dzieciom dostarczać wiedzy o spożywanych pokarmach i ich znaczeniu dla zdrowia.
Nasze przedszkole już od dawna podejmowało działania promujące zdrowie. Do napisania tego programu skłoniła nas obserwacja dzieci podczas spożywania posiłków. Największym problemem dzieci występującym w każdej grupie wiekowej jest niechęć do zjadania surówek, dodatków warzywnych do kanapek oraz zup mlecznych. Są dzieci, które nie chcą nawet poznać smaku niektórych potraw.
Mamy nadzieję, że nasze działania przy współpracy rodziców i personelu przedszkola przyniosą oczekiwane efekty i przynajmniej część dzieci zmieni swoje upodobania żywieniowe.

Część I

1.1. CELE OGÓLNE

1. Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia.
2. Ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu.
3. Uświadamianie związku pomiędzy zdrowym odżywianiem
a funkcjonowaniem organizmu.
4. Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie.

1.2. CELE SZCZEGÓŁOWE

1. Dziecko zna zasady prawidłowego odżywiania i jego znaczenie dla zdrowia organizmu.
2. Dziecko rozumie zło wynikające z nieprawidłowych nawyków
żywieniowych.
3. Dziecko przestrzega zasad higieny podczas przygotowywania i spożywania posiłków.
4. Dziecko przezwycięża niechęć do niektórych potraw i produktów.
5. Dziecko zjada posiłki różnorodne, szczególnie surówki i potrawy mleczne.
6. Rodzice znają, akceptują i stosują sposoby odżywiania promowane
w przedszkolu.

1.3. TREŚCI PROGRAMOWE

– tworzenie sytuacji edukacyjnych dających wiedzę o zdrowym odżywianiu,
– promowanie i kształtowanie zdrowego stylu odżywiania,
– zachęcanie dzieci do przezwyciężania niechęci do niektórych potraw
i produktów,
– zaznajomienie z zasadami zdrowego żywienia szczególnie codziennego
spożywania określonych składników niezbędnych dla zdrowia,
– uświadomienie konieczności przetwarzania niektórych produktów poprzezgotowanie, smażenie, pieczenie,
– umożliwienie dzieciom samodzielnego przygotowywania kanapek,
– dostarczanie dzieciom wzorców prawidłowych nawyków odżywiania,
– angażowanie rodziców w działalność prozdrowotną przedszko

1.4. METODY I FORMY
– prowadzenie zajęć edukacyjnych promujących zdrowe odżywianie, higienę
przygotowywania i spożywania posiłków,
– wyznaczenie dnia, w którym dzieci same przygotowują kanapki według
gustów smakowych,
– opracowanie przedszkolnej książki kucharskiej z ulubionymi potrawami dzieci,
– opracowanie książki kucharskiej z przepisami dań podawanych w przedszkolu,
– organizowanie degustacji : surówek, past i pieczywa przygotowywanych z udziałem dzieci,
– tworzenie okazjonalnych plakatów o zdrowym odżywianiu,
– zorganizowanie konkursu na wierszyk, rymowankę lub przysłowia o mleku, witaminach, owocach i warzywach,
– spotkanie rodziców z dietetykiem na temat „Odżywianie dzieci w wieku
przedszkolnym”,
– spotkanie z rodzicami pod hasłem „Zdrowie na talerzu”- konkurs
na najsmaczniejszą i najciekawszą potrawę,
– zakładanie zielonych ogródków w salach (szczypior, pietruszka, rzeżucha) i wykorzystywanie do tworzenia kanapek,
– zorganizowanie quizu dla dzieci starszych grup pod hasłem „Czy wiesz co jesz?

1.5. WARUNKI REALIZACJI
Program jest skierowany do dzieci i rodziców. W realizację zaangażowany jest cały personel przedszkola. O urozmaicenie posiłków dba się poprzez korzystanie z nowych publikacji, książek kucharskich oraz uczestniczenie personelu kuchni w dokształcaniu. Przy układaniu jadłospisu uczestniczą nauczyciele, którzy codziennie obserwują i znają preferencje żywieniowe dzieci. W przedszkolu przygotowuje się posiłki (soki, jogurty, przeciery owocowe, oryginalne surówki) we własnym zakresie, gdyż kuchnia wyposażona jest
w nowoczesny sprzęt.
Zawsze pod uwagę brane są indywidualne potrzeby dzieci, ich gusta smakowe czy alergie pokarmowe.
Część II

2.1. PRZYKŁADY ROZWIĄZAŃ METODYCZNYCH

Zajęcia

Zostaną przeprowadzone zajęcia dające wiedzę o potrzebie racjonalnego i zdrowego odżywiania (załącznik nr 1, 2,3,4,5).

Degustacje:

– Święto surówki (załącznik nr 6)
-(załącznik nr 7) Pasty i pieczywa)

Na zajęciach dzieci wraz z nauczycielkami będą przygotowywały ciekawe potrawy z warzyw, mleka i wędlin a następnie zorganizowana będzie degustacja wykonanych surówek, napojów mlecznych i past. Na degustację zaproszeni będą rodzice oraz dzieci z całego przedszkola.

Dzień „Kanapka”

Raz w tygodniu dzieci mają możliwość przygotowania (skomponowania) kanapek z dostarczonych przez kucharki produktów, zwłaszcza dodatków: szczypior, natka pietruszki, kukurydza, papryka. Chodzi o to, aby zmotywować dzieci do próbowania różnorodnych potraw zaczynając od małych porcji.

Konkurs na wierszyk, rymowankę.

W lutym ogłoszony będzie konkurs na ciekawy wierszyk lub rymowanki 
o warzywach, owocach, mleku, witaminach itp. Konkurs skierowany będzie do dzieci i rodziców a jego wyniki zostaną ogłoszone w wiosennym wydaniu biuletynu przedszkolnego „Jarzębinkowe Wieści”. (załącznik nr 9)

Książka kucharska

Z zebranych od rodziców przepisów powstanie książka kucharska z ulubionymi potrawami ich dzieci. Pomysły przepisów wykorzystywane będą przy układaniu jadłospisu w przedszkolu 

Książka kucharska dla rodziców

Dla rodziców powstanie książka kucharska z przepisami dań podawanych w przedszkolu a bardzo lubianych przez dzieci. Spis dań będzie sporządzony w oparciu o obserwację nauczycielek i kucharek.

2.2. EWALUACJA

Program „Zdrowie na talerzu” to propozycja scenariuszy oraz działania podejmowane przez personel przedszkola skierowane do dzieci i ich rodziców w celu promowania prawidłowych nawyków żywieniowych. Spodziewane efekty realizacji programu:
– dzieci znają zasady prawidłowego odżywiania,
– dzieci zjadają różnorodne posiłki,
– dzieci przezwyciężają niechęć do niektórych produktów i starają się poznać ich smak,
– rodzice są sojusznikami w działaniach podejmowanych przez przedszkole, akceptują i stosują sposoby odżywiania promowane przez przedszkole.

Część III

Załącznik nr 1- Scenariusz zajęcia „W kuchni misia Ptysia”

Konspekt zajęcia dla dzieci 3,4-letnich

Temat: „W kuchni misia Ptysia”
Cele główne:

Uzmysłowienie dzieciom konieczności spożywania warzyw i owoców
będących źródłem zdrowia i witamin.

Cele szczegółowe:
– rozpoznają i nazywają owoce, określają ich kolory
– potrafią rozwiązać zagadkę
– posegregować owoce

Metody:
– opowieść ruchowa,
– zadań stawianych do wykonania,
– pokaz.

Forma:
– praca z całą grupą.

Pomoce:

Maskotka misia Ptysia, opaski na głowę z wizerunkiem samolotu dla każdego dziecka, owoce/ jabłko, gruszka, śliwka, banan/, miseczki z pokrojonymi owocami, nagranie J.S. Bacha „Badinerie ”, odtwarzacz CD.

Przebieg:

1.Miś Ptyś zaprasza dzieci do swojej kuchni w Witaminkowie. Podróż tam odbywa się samolotem. Zaprasza dzieci do lotu.

2.Przed lotem sprawdza, czy wszyscy są obecni
Zabawa:
Wszyscy są, witam Was zaczynamy już czas, Jestem ja, jesteś Ty, Jeden, dwa, trzy.

3 Zabawa naśladowcza „Samolot”
Przy dźwiękach utworu J. S. Bacha „Badinerie” dzieci naśladują: zapinanie pasów, odpalanie silnika, start, lot i lądowanie samolotu.

4.Miś proponuje dzieciom przygotowanie sałatki owocowej. Jednak dzieci muszą odgadnąć, jakie owoce będą mu potrzebne.
Zabawa „Czarodziejski worek” – dzieci po dotyku rozpoznają owoce znajdujące się w worku. Po wyciągnięciu z worka określają barwę i kształt.

5.Dzieci siedzą w kole. Nauczycielka prosi, żeby dzieci pomogły Misiowi posegregować owoce, które mu się pomieszały.
Dzieci segregują owoce do trzech koszyczków: jabłka, gruszki, śliwki

6.Odgadywanie ukrytej zagadki: ułożenie obrazka składającego się
z trzech elementów (jabłko, gruszka, śliwka).

7.Przygotowanie dla Misia Ptysia sałatki owocowej (zadaniem dzieci będzie wymieszanie wcześniej pokrojonych owoców oraz degustacja).

8.Przy piosence „Witaminki, witaminki” dzieci degustują przygotowaną sałatkę.

Załącznik nr 2- Scenariusz zajęcia „Co nam jesień w koszu niesie?

Konspekt zajęcia dla dzieci 3,4-letnich

Temat: Sałatka owocowa

Pomoce:
owoce (jabłka, gruszki, mandarynki, brzoskwinie, granaty, banany, winogrona, pomarańcze, papaje, kiwi, mango), noże, tacki, ściereczki, fartuszki, czepki, miseczki, serwetki oraz czerwone szarfy.

Cel ogólny:
włączenie rodziców do aktywnej współpracy w organizowanej
formie

Cele operacyjne :
dzieci akceptują reguły wspólnego działania
rozpoznają niektóre owoce południowe
utrwalają lewą i prawą stronę ciała
zachowują zasady bezpieczeństwa przy posługiwaniu się nożem
znają zasadę utrzymywania higieny podczas przygotowywania
i spożywania posiłków

Przebieg:

1.Powitanie gości i dzieci. Zaproszenie rodziców do wspólnej zabawy przy piosence pt. „Dzień dobry”. Dzieci ustawione w półkolu razem z zaproszonymi rodzicami, tańczą i śpiewają piosenkę „Dzień dobry”. Wszystkie dzieci mają na prawej nodze zawiązaną czerwoną szarfę w celu ułatwienia wykonywania figur tanecznych.

2.Zaczarowany woreczek- rozpoznawanie owoców po dotyku. Dzieci kolejno, sięgają do czarodziejskiego woreczka, w którym są przygotowane różnorodne owoce i starają się po dotyku je rozpoznać, wymieniają ich nazwę.

3.Zabawa ruchowa „Sałatka owocowa”

4.Zagadki smakowe. Nauczycielka zaprasza do siebie kilkoro chętnych dzieci i zawiązuje im oczy chustką. Częstuje po kolei dzieci różnymi kawałkami owoców, a zadaniem dzieci jest rozpoznanie danego owocu po smaku i jego nazwanie.

5.Przedstawienie tematu pracy, przypomnienie o bezpiecznym posługiwaniu się nożem, wypowiedzi dzieci na temat zgromadzonych owoców. Zaproszenie dzieci do zajęcia swoich miejsc przy stolikach. Wyjaśnienie zadania: dzisiaj będziemy robić sałatkę owocową. Macie przygotowane na stolikach owoce, które przy pomocy rodziców obierzecie ze skórki. Waszym zadaniem będzie pokrojenie owoców w kostkę nożem. O czym musicie pamiętać przed przystąpienie do pracy?. Na co powinniście uważać podczas krojenia? Dzieci młodsze paluszkami oddzielają jadalne pestki granatów do miseczek.

6.Praca dzieci. Wszystkie dzieci są angażowane do pracy. Pokrojone owoce przesypcie do dużej miski i delikatnie wymieszajcie.

7.Poczęstunek i degustacja wykonanej sałatki.

8.Pożegnanie gości.

9.Prace porządkowe w sali przy pomocy dzieci i rodziców.

Załącznik nr 3- Scenariusz zajęcia „Co nam jesień w koszu niesie?

Konspekt zajęcia dla dzieci 5,6-letnich

Temat: Co nam jesień w koszu niesie ?
Cele ogólne:
dostrzeganie różnorodności owoców i warzyw,
umiejętność ich klasyfikowania ze względu na sposób wykorzystania.
Cele operacyjne:
Dziecko potrafi / zna:
rozpoznać i nazwać owoce i warzywa,
rozpoznać owoce po właściwościach smakowych,
podać przetwory, które można otrzymać z owoców i warzyw,
dokonać analizy i syntezy wyrazów o prostej budowie .

Środki i pomoce:
Naturalne okazy w kąciku przyrody, ilustracje owoców i warzyw, przetwory z warzyw i owoców ( sok, kompot, surówka itp.), przybory do działalności plastycznej ( kartki, klej, kredki itp.).

Przebieg zajęcia
1.Słuchanie wiersza „Stragan pani Jesieni” B.Lewandowskiej
2.Wymienianie przez dzieci darów jesieni na podstawie wiersza. Znalezienie ilustracji przedstawiających wymienione owoce i warzywa. Umieszczenie ich pod odpowiednimi napisami np. jabłko, gruszka pod napisem „owoce”.
3.Dobieranie podpisów do owoców i warzyw np. burak, seler.
4.„Burza mózgów”– co można zrobić z jesiennych darów. Dzieci wymieniają znane sobie przetwory: surówka, sałatka owocowa, kompot, sok, dżem, mrożonki, spożywanie w naturalnej postaci.
5.Oglądanie zgromadzonych przetworów: słoik kompotu, słoik dżemu, surówka wykonana przez panie kucharki, sałatka owocowa.
6.Zabawa ruchowa „Sałatka owocowa”. Każde dziecko jest oznaczne emblematem owocu np. jabłko, śliwka. Wszystkie dzieci siedzą w kole, na hasło „jabłko” dzieci posiadające emblemat jabłka obiegają koło i zajmują wolne miejsce. Dziecko, które nie zdążyło zająć miejsca prowadzi dalej zabawę.
7.„Zgaduj zgadula z jakich owoców zrobiona jest sałatka owocowa. Rozpoznawanie owoców po smaku..
8.Nasze przetwory. Każde dziecko otrzymuje kartkę z rysunkiem i napisem np. rysunek słoika napis kompot, rysunek talerza napis surówka. Spośród ilustracji warzyw i owoców wybiera te, które będą mu potrzebne do wykonania określonego przetworu. Wybrane owoce i warzywa nakleja na kontur otrzymanego naczynia.

Załącznik nr 4- Scenariusz zajęcia „Najadł się gruszek i bolał go brzuszek”

Konspekt zajęcia dla grupy dzieci 5,6-letnich

Temat: Najadł się gruszek i bolał go brzuszek

Cele ogólne:
kształtowanie postawy prozdrowotnej;
rozumienie wartości odżywczych warzyw, higieny ich spożywania oraz
sposobów przechowywania.

Cele operacyjne: dzieci
potrafią pokazać gestem, mimiką swoje samopoczucie,
rozwiązują prostą krzyżówkę,
wiedzą jak należy się odżywiać, aby być zdrowym,
zachowują higienę podczas przygotowywania posiłku,
przestrzegają bezpieczeństwa podczas posługiwania się nożem.

Pomoce:
Plansza krzyżówki, owoce, nożyki, deski do krojenia, fartuszki, czepki, miski, przyprawy, serwetki, wykałaczki.

Przebieg:
1. Powitanie- dzieci zamiast swojego imienia wykonują ukłon wymyślony przez siebie.
2. Dzieci wypowiadają się na temat własnego samopoczucia. Odpowiedzi
udzielają za pomocą ruchu.
3. Rozwiązywanie krzyżówki-hasło to temat zajęcia (zdrowie)
4. Opowiadanie „Najadł się gruszek i bolał go brzuszek” H. Polsakiewicz
5. Rozmowa na temat opowiadania „Dlaczego bohaterowie cierpieli na bóle brzucha?”, „Co oznacza powiedzenie łakomstwo nie popłaca?”
6. Zabawa ruchowa „Gimnastyka fajna sprawa”
7. Burza mózgów w zabawie, wypowiedzi dzieci na temat: „Zdrowy człowiek ten, który nie zjada dużo cukierków i chipsów, nie spędza zbyt dużo przed telewizorem, dba o swoją higienę osobistą, spędza dużo czasu na świeżym powietrzu, gimnastykuje się itp.)

8. Zaproszenie do pracy. Przypomnienie zasad higienicznego przygotowywania posiłków i bezpiecznego posługiwania się nożem. Umycie owoców i obranie.
Krojenie i nabijanie na wykałaczki.

9. Porządkowanie miejsca pracy i degustacja.

10. Poczęstowanie dzieci z młodszych grup.

Załącznik nr 5- Scenariusz zajęcia „Witaminy w owocach”

Konspekt zajęcia dla grupy 5, 6 – latków

Temat: Witaminy w owocach

Cele ogólne:
zachęcanie do spożywania owoców poprzez wspólne wykonanie sałatki owocowej,
wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków,
uświadomienie znaczenia owoców i warzyw w naszej diecie.

Cele operacyjne:
dziecko wie, że należy jeść owoce i warzywa,
bierze udział w przygotowywaniu sałatki,
zna znaczenie owoców i warzyw w codziennym jadłospisie.

Pomoce:
owoce, salaterki, deski. noże, łyżeczki, fartuszki dla dzieci.

Przebieg:

1.Powitanie; odnajdywanie swoich wizytówek w kształcie owoców z wypisanymi imionami.
2.Zabawa ruchowa przy piosence „Witaminki”.
3.Burza mózgów – dlaczego jemy owoce i warzywa, co to są witaminy, kogo nazywamy zdrowym człowiekiem, zdrowym dzieckiem.
4.Zabawa ruchowa Sałatka owocowa – pedagogika zabawy.
5.Wyjaśnienie zadania: podział dzieci na zespoły wg oznaczeń na wizytówkach.
Zgromadzenie produktów do wykonania sałatki owocowej wg przygotowanych rysunkowych przepisów.
6. Przygotowywanie sałatek owocowych pod opieką nauczycielki, woźnej oddziałowej i kucharki.
7. Degustacja sałatki, określanie smaków, rozpoznawanie owoców użytych do sałatki.
8. Uporządkowanie miejsca pracy.

Załącznik nr 6- Scenariusz „Święta surówki”

Konspekt degustacji surówek

Temat: „Święto surówki:

Cele ogólne:
promowanie zdrowego odżywiania,
zachęcanie do przygotowywania i spożywania urozmaiconych surówek.

Cele operacyjne:
dziecko potrafi/zna:
wyjaśnić, dlaczego należy myć owoce warzywa przed spożyciem,
wymienia nazwy produktów użytych do surówki,
zasady bezpiecznego posługiwania się ostrym narzędziem,
znaczenie owoców i warzyw w codziennym jadłospisie.

Pomoce:
Świeże warzywa i owoce, przyprawy, deski do krojenia, nożyki, tarki, naczynia na surówkę, fartuszki, rysunkowe przepisy na surówkę.

Przebieg:
Przygotowywanie surówek
1.Założenie fartuszków i przygotowanie miejsc pracy.
2.Zawarcie umów dotyczących zasad higieny i bezpiecznego posługiwania się nożem.
3.Umycie owoców przez dzieci, obranie ze skórki przez p. woźną.
4.Podział na zespoły, ustalenie, który zespół robi daną surówkę. Zgromadzenie potrzebnych produktów wg rysunkowego przepisu na surówkę.
5.Praca w grupach-krojenie i ścieranie na tarce warzyw i owoców. Wymieszanie składników i doprawienie ich przy pomocy nauczycielki i woźnej.
6.Uporządkowanie swoich miejsc pracy-zebranie przyborów i wytarcie stolików.

7. Udekorowanie holu plakatami hasłami propagującymi spożywanie
warzyw i owoców. Plakaty przygotowały dzieci na wcześniejszych
zajęciach.
8. Nakrywanie do stołu-przygotowanie talerzyków, sztućców, serwetek.
9. Zachęcanie dzieci i rodziców do degustacji surówek. Podkreślanie
walorów smakowych i zdrowotnych proponowanych surówek.
Informowanie o składnikach użytych do przygotowania surówek.
Wręczanie ulotek z przepisami surówek.

W przygotowaniu i degustacji surówek biorą udział wszystkie dzieci. Podczas degustacji pełnią one rolę gospodarzy w trzyosobowych zespołach.

Załącznik nr 7- Scenariusz Święta kanapki”

Konspekt degustacji pieczywa

Temat: „Święto pieczywa”
Cele ogólne:
promowanie zdrowego odżywiania,
zachęcanie do przezwyciężania niechęci do niektórych produktów.
Cele operacyjne:
dzieci znają wartości odżywcze ciemnego pieczywa,
dzieci potrafią samodzielnie zrobić kanapkę,
opiekują się dziećmi młodszymi,
przestrzegają zasad higieny podczas przygotowywania posiłku.

Pomoce:
obrazki przedstawiające różne produkty spożywcze, pieczywo różnego rodzaju, produkty do wykonania past o różnych smakach,talerze, półmiski, deski, noże, łyżki, fartuszki, serwetki.

Przebieg:

1. Rozmowa przy obrazkach przedstawiających różne produkty spożywcze.
Wybór tych, z których można wykonać pasty do kanapek o różnych
smakach.
2. Poznanie różnego rodzaju pieczywa i ich wartości odżywczych.
3. Podział na zespoły, zaplanowanie czynności i zawarcie umów dotyczących zasad bezpieczeństwa podczas posługiwania się nożem.
4. Praca w zespołach: krojenie chleba na małe kawałki, mieszanie składników na pastę ( jajeczną, parówkową, rybną), smarowanie kanapek i układanie na półmiskach, dekorowanie (dzieci starsze pomagają młodszym).
5. Nakrywanie do stołu- przygotowanie talerzyków, serwetek.
6. Zachęcanie dzieci i rodziców do degustacji kanapek. Podkreślenie walorów zdrowotnych i smakowych oraz łatwości przygotowywania proponowanych kanapek. Wręczanie przepisów.

Załącznik nr 8 Zasady dwuetapowego konkursu wokalno-recytatorskiego i sportowego

W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH

Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z przedszkoli z terenu miasta Jarosław. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie do dnia 31 marca 2020 roku tytułu prezentowanego utworu o warzywach, owocach, witaminach, sporcie itp. oraz ich wpływie na zdrowie człowieka, nazwy placówki, imienia, nazwiska i wieku uczestnika. Uczestnicy będą oceniani przez jury w składzie:
dyrektor przedszkola Renata Szramik,
nauczycielka grupy Agnieszka Więcław,

BIBLIOGRAFIA

1. Żuchelkowska K., Wojciechowska K., „Promocja zdrowia w edukacji dzieci
przedszkolnych, Bydgoszcz 2000
2. Wojnarowska B., „Promocja zdrowia”, Warszawa 1994
3. Encyklopedia zdrowia dziecka, red: H. Bożkowa, Warszawa 1987
4. Jaworska R., „Poradnik wychowania zdrowotnego dzieci w wieku 3-6 lat”
Zakład Wydawnictw Reklamy Iwanowski Płock 1995

Skip to content