Zajęcia teatralno-muzyczne

Projekt: Zajęcia teatralno-muzyczne w przedszkolu

„Po co jest teatr?
Ta drabina, to schody do nieba,
a ta miska pod schodami to księżyc.
Tamten miecz to zwyczajny pogrzebacz,
a z garnków są hełmy rycerzy.
Ale kto w te czary nie uwierzy?
To jest teatr.
A teatr jest po to,
żeby wszystko było inne niż dotąd.
Żeby iść do domu w zamyśleniu,
w zachwycie.
I już zawsze w misce księżyc widzieć.”

– Joanna Kulmowa

 

Prowadząca: mgr Gabriela Piętnik

 

Wstęp

Teatr w życiu dziecka jest bardzo ważnym czynnikiem wspomagającym rozwój, podobnie jak zabawa i lektura. Daje on dziecku możliwość kształtowania własnego bytu w takim stopniu, na jaki nie pozwala życie realne. Szeroko uaktywnia się fantazja dziecka, a także marzenia i zainteresowania. Zajęcia teatralne poszerzają i kształtują wiedzę ucznia. Opierają się w dużej mierze na zabawie.

 

Zabawa w teatr jest jednym ze sposobów wychowywania dzieci. Daje możliwość spontanicznej zabawy z rówieśnikami, oderwania od rzeczywistości. Rozwija umiejętność współdziałania, podporządkowania się i obcowania z innymi. Dzięki kontaktom ze sztuką dziecko rozwija myślenie, inteligencję, wyobraźnię, poznaje skutki zachowań bohaterów, wnika w ich przeżycia. Dziecko styka się z normami społecznymi, wartościami, bohaterami pozytywnymi i negatywnymi.

 

Wczesne kontakty ze sztuką zachęcają do własnej twórczości. Małe dziecko śpiewa, tańczy, gra, ponieważ ma taką potrzebę. Zabawa w teatr jest czymś bardzo naturalnym, zapewnia dziecku prawidłowy rozwój. Zabawa w role służy zaspakajaniu wewnętrznej potrzeby przyjmowania przez dziecko roli dorosłego. Są one wstępem do działalności teatralnej, w której różne rodzaje ekspresji znajdują swój najpełniejszy wyraz.
W teatralnych doświadczeniach kształtują się u dziecka specyficzne głębokie przeżycia artystyczne. Stosowanie ich w pracy z dziećmi zapewnia wiele satysfakcji.

 

Kierując się takimi przesłankami, jak i wizją naszego przedszkola promującego wartości, jakie niesie ze sobą obcowanie ze sztuką, postanowiłam zastosować formy teatralne, jako element wspomagający ogólny rozwój dzieci we wszystkich sferach.

 

Założenia programowe

Program edukacji teatralnej powstał z myślą o potrzebach Miejskiego Przedszkola nr 4 w Jarosławiu, które zgodnie ze swoją misją jest placówką rozwijającą zdolności artystyczne swoich wychowanków. Zgodnie ze swoimi założeniami najważniejszym zadaniem, jakie ma do spełnienia, poza realizacją zadań edukacyjnych i wychowawczych określonych w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego jest rozwijanie uzdolnień artystycznych swoich wychowanków poprzez różnorodne formy aktywności twórczej.

 

Działalność artystyczną wspomniane przedszkole prowadzi już od kilku lat. Przedszkole aktywnie uczestniczy i prezentuje osiągnięcia swoich wychowanków na terenie placówki dla rodziców, w najbliższym środowisku przedszkola oraz na terenie miasta Jarosławia.

 

Program „Zajęcia teatralno-muzyczne w przedszkolu” to cykl zajęć dotyczących tworzenia widowiska teatralnego. Celem jest zapoznanie dziecka ze sztuką teatralną, poznanie środków wyrazu artystycznego stosowanych w teatrze, kształcenie umiejętności dramatycznych podczas zabaw twórczych, wprowadzenie elementów gry aktorskiej w tworzonych przez grupę inscenizacjach i widowiskach teatralnych, zakończonych występem przed publicznością na prawdziwej scenie.

 

Cele główne:

 • Stymulowanie aktywności dzieci poprzez wzmacnianie w nim poczucia własnej wartości.
 • Wszechstronny rozwój osobowości dziecka.
 • Wyrównywanie dysproporcji rozwojowych.
 • Integracja zespołu.
 • Przygotowanie do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

 

Cele szczegółowe:

 • Rozwijanie inwencji twórczej i kształcenie wyobraźni.
 • Rozbudzanie wrażliwości estetycznej.
 • Odkrywanie swoich możliwości, zdolności i talentów a przede wszystkim swojego miejsca w otaczającym świecie.
 • Kształtowanie umiejętności wyrażania swoich sądów, opinii, stanów w formie graficznej i ustnej.
 • Doskonalenie umiejętności wyrażania swoich odczuć, emocji i wczuwania się w stany emocjonalne innych.
 • Nauka dykcji, ruchu i gestu scenicznego oraz uzewnętrzniania emocji.
 • Budowanie swojego świata wartości i wzbogacanie go.
 • Rozwijanie umiejętności poszukiwania, porządkowania i wykorzystania informacji z różnych źródeł.
 • Kształtowanie kompetencji aktywnego udziału w kulturze, jako odbiorcy i twórcy.
 • Wytwarzanie poczucia bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania w grupie,
 • Budowanie pozytywnych więzi emocjonalnych między rówieśnikami i nauczycielem.
 • Kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów społecznych.
 • Kształtowanie świadomej dyscypliny, poczucia odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej [udział jednostki w sukcesie zespołu]
 • Kompensacyjna i terapeutyczna rola kółka teatralnego w stosunku do dzieci mających trudności z wykazaniem się w innych dziedzinach, dzieci z trudnościami w nauce, nieśmiałych, mało aktywnych, z wadami wymowy, niezdyscyplinowanych, a nawet nadpobudliwych psychoruchowo.

Metody pracy

1. Podające (przyswajanie podanego tekstu).

2. Problemowe (odkrywanie nowych wiadomości podczas rozwiązywania problemów).

3. Aktywizujące (przeżywanie treści i wartości).

4. Ekspresyjne ( wyrażanie uczuć, emocji, postaw, poglądów).

5. Praktyczne (zmienianie rzeczywistości i samego siebie w dramie, sztuce teatralnej, inscenizacji).

 

Formy pracy

Pod forma pracy rozumie się wszelkie działania teatralne:

 • teatr samorodny oparty na improwizacji,
 • inscenizacje,
 • teatr lalkowy,
 • teatr cieni,
 • drama.

Techniki teatralne

 • Ćwiczenia wyraźnego mówienia,
 • Umiejętność natężenia i modulowania głosem,
 • Elementy dramy,
 • Improwizacja,
 • Ruch,
 • Śpiew.

Rodzaje teatrów

1. Teatr żywego aktora.

2. Teatr pacynek

3. Teatr kukiełek.

4. Teatr cieni.

5. Teatr sylwet.

Zakładane osiągnięcia

Prawidłowa i systematyczna realizacja treści programowych zajęć teatralnych powinna:

 • usprawnić narządy mowy i oddychania,
 • doskonalić wymowę,
 • bogacić słownictwo,
 • rozwijać prawidłowe posługiwanie się formami językowymi,
 • rozwijać aktywność twórczego działania,
 • używać i panować nad własnym ciałem,
 • odkrywać emocje,
 • panować nad uczuciami,
 • swobodnie inscenizować wybrane teksty.

Ośrodki tematyczne spotkań teatralnych:

 

POBAWMY SIĘ RAZEM W TEATR – cykl zabaw, gier dramowych konsolidujących grupę, ukazujących wartości współdziałania w zespole, poznanie oczekiwań uczestników. Tworzenie etiud w grupach i indywidualnie. Organizacja balu teatralnego.

GIMNASTYKA BUZI I JĘZYKA – ćw. i zabawy kształcące poprawne i wyraźne wymawianie głosek. Kształcenie odpowiedniej dykcji.

WIEM CO TO JEST TEATR – zapoznanie i utrwalenie pojęć związanych z teatrem. Przybliżanie pojęć w trakcie tworzenia własnych etiud, improwizacji, inscenizacji. Organizacja wyjazdu do teatru. Zorganizowanie konkursu CO WIEM O TEATRZE?

PRZYGOTOWUJEMY PRZEDSTAWIENIE – wspólne odczytanie wybranego scenariusza, propozycje uczniów dotyczące przetworzenia go wg własnych pomysłów, przydzielanie ról, zabawa CASTING.

MALI TWÓRCY –próby z tekstem, doskonalenie prawidłowego intonowania wymawianych ról, komponowanie układów tanecznych, dobieranie fragmentów muzycznych, wyrażanie stanów emocjonalnych poprzez gest, mimikę, ruch, uświadomienie zasad zachowania się na scenie, wyrabianie cierpliwości i zaufania we własne siły. Projektowanie strojów i dekoracji.

PRZEDSTAWIENIE TUŻ, TUŻ – próby wszystkich scen inscenizacji. Tworzenie plakatów.

NASZA PREMIERA – zaprezentowanie inscenizacji.

WSPOMNIEŃ CZAR – wymiana wrażeń z przebiegu inscenizacji, obejrzenie zdjęć, kształcenie umiejętności samooceny – termometr uczuć.

 

Układ treści programowych

1. Organizowanie działań umożliwiających poznawanie wielowymiarowości człowieka (postrzegam, myślę, czuję, działam).

2. Organizowanie sytuacji pozwalających na poznanie możliwości własnych dziecka i innych ludzi.

3. Tworzenie sytuacji doskonalących pamięć, zdolność kojarzenia, umiejętność skupiania uwagi na rzeczach i osobach.

4. Wzbudzanie zainteresowań obrazem i tekstem.

5. Tworzenie warunków do doświadczeń językowych w zakresie reprezentatywnej i komunikatywnej funkcji języka.

6. Umożliwienie dziecku dokonywania wyborów i przeżywania pozytywnych efektów własnych działań.

7. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka.

8. Umożliwienie dziecku ekspresji spostrzeżeń, przeżyć, uczuć w różnych formach działalności z zastosowaniem werbalnych i niewerbalnych środków wyrazu.

9. Pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego ” ja” i zaspakajaniu poczucia bezpieczeństwa.

10. Identyfikowanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych.

11. Uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz kontrolowania zachowań.

12. Umożliwienie dziecku odkrywania znaczenia komunikowania się w sposób niewerbalny.

13. Umożliwienie zdobycia doświadczenia w mówieniu, słuchaniu i byciu słuchanym.

14. Tworzenie okazji do wymiany informacji, uczenie dyskutowania, i do kompromisu.

15. Wprowadzenie dziecka w świat wartości uniwersalnych, np. dobro, prawda, miłość, piękno.

16. Pomaganie dziecku w poznawaniu różnych postaw bohaterów literackich, filmowych, próba ich oceny i uzasadnienia stanowiska.

17. Wykorzystywanie codziennych sytuacji do podejmowania prób samooceny i oceny zachowań innych.

18. Stwarzanie okazji do dokonywania przez dziecko wyborów i zdawania sobie sprawy z ich konsekwencji.

19. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności poprzez samodzielne, dokładne i rzetelne wywiązywanie się z podejmowanych zadań, szacunku do pracy swojej i innych.

 

Plan pracy kółka teatralnego

TEMAT: Poznajmy się.

1. Przedstawiamy się.

2. Nasze oczekiwania.

3. Prezentujemy swoje możliwości aktorskie – repertuar przygotowany na zajęcia.

4. Ustalamy zasady pracy.

 

Oczekiwane osiągnięcia:

 • Poznanie możliwości i oczekiwań uczniów.
 • Przełamanie zahamowań.
 • Integracja grupy.

 

TEMAT: Trening czyni mistrza.

1. Zacznijmy od oddechu – zestaw ćwiczeń ułatwiających prawidłowy oddech.

2. Sprawdzamy swoją dykcję.

3. Mowa staranna, więc niepotoczna.

 

Oczekiwane osiągnięcia:

 • Umiejętność oddychania przeponą.
 • Podniesienie poziomu dykcji.
 • Poprawna wymowa.

 

TEMAT: Znaczenie komunikacji językowej.

1. Dlaczego ludzie się rozumieją?

2. Komunikacja werbalna i niewerbalna.

3. Cechy dobrego nadawcy i dobrego odbiorcy.

 

Oczekiwane osiągnięcia:

 • Umiejętne komunikowanie się.
 • Docenianie znaczenia komunikacji w relacjach międzyludzkich.
 • Pokonywanie barier w procesie komunikacji.

 

TEMAT: Małe improwizacje.

1. Wchodzimy w rolę – odgrywamy scenki wzięte z życia.

 

Oczekiwane osiągnięcia:

 • Poznanie odczuć i możliwości.

 

TEMAT: Czy teatr to tylko aktor?

1. Ekspresja plastyczna (autoportrety, rzeźby nastroju, kolor nastroju, elementy scenografii)

2. Środki wizualne (operowanie światłem i kolorem).

3. Efekty dźwiękowe.

 

Oczekiwane osiągnięcia:

 • Poznanie możliwości plastycznych.
 • Umiejętność wyrażania emocji różnymi środkami.

 

TEMAT: Pomału wychodzimy na scenę.

1. Wykonujemy ćwiczenia rytmizujące.

2. Ćwiczymy pamięć i wyobraźnię.

3. Zabawy integracyjne.

 

Oczekiwane osiągnięcia:

 • Integracja zespołu.
 • Umiejętność wyrażania emocji.

 

TEMAT: Najpierw wiersz.

1. Interpretacja wybranych wierszy.

2. Jak można to było wyrazić inaczej? Dyskusja.

 

Oczekiwane osiągnięcia:

 • Umiejętność wyboru tekstu lirycznego.
 • Właściwa interpretacja.

 

TEMAT: Rozpoczynamy pracę z tekstem scenicznym.

1. Głośne odczytanie scenariusza.

2. Propozycje rozwiązań inscenizacyjnych.

3. Przydział zadań (role, scenografia, kostiumy, rekwizyty).

 

Oczekiwane osiągnięcia:

 • Świadomość własnych predyspozycji.
 • Poczucie obowiązkowości.

 

TEMAT: Oko w oko z rolą.

1. Pierwsze prezentacje – interpretacja, odczucia odbiorców.

 

Oczekiwane osiągnięcia:

 • Podniesienie poziomu dykcji.
 • Właściwa interpretacja.

 

TEMAT: Każde zadanie jest ważne!

1. Prezentacja projektów rozwiązań inscenizacyjnych.

2. Ćwiczenia interpretacji głosowej.

 

Oczekiwane osiągnięcia:

 • Przyjęcie rozwiązań inscenizacyjnych.
 • Właściwa interpretacja.

 

TEMAT: Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego.

1. Próba całego zespołu (interpretacja głosowa, ruch sceniczny).

2. Wzajemne uwagi, korekta.

 

Oczekiwane osiągnięcia:

 • Zgranie całości.

 

TEMAT: Jesteśmy gotowi.

1. Próba ze scenografią i kostiumami.

2. Przygotowanie zaproszeń, afiszy.

 

Oczekiwane osiągnięcia:

 • Oswojenie się z kostiumami, rekwizytami, oświetleniem i muzyką.

 

TEMAT: Czas wystąpić!

1. Prezentacja przed publicznością.

 

Oczekiwane osiągnięcia:

 • Pokonanie tremy.
 • Ogólna satysfakcja.
Skip to content