Nowy Rok Szkolny 2022/2023

Nowy Rok Szkolny 2022/2023

ZAPRASZAMY DO PRZEDSZKOLA 01.09.2022r.
Szanowni Rodzice.
Jesteśmy przygotowani do otwarcia przedszkola z dniem 01.09.2022 r.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa dzieci i pracowników przedszkola  w Miejskim Przedszkolu nr 4 w Jarosławiu obowiązuje odpowiedni Regulamin i Procedury, które określają organizację, sposoby zapobiegania zakażeniu COVID-19 i schematy postępowania w przypadku ewentualnego zachorowania dziecka lub pracownika.
Prosimy zapoznać się z regulaminem i procedurą w załączeniu.

Do zobaczenia!

INFORMACJE DLA RODZICÓW

Przyprowadzanie dziecka do przedszkola:

Dziecko idzie do przedszkola bez żadnych niepotrzebnych rzeczy i bez zabawek.
Dziecko należy przyprowadzić do godz. 8.15.
Do przedszkola można przyprowadzić tylko dziecko zdrowe, bez żadnych oznak chorobowych.
Dyrektor może odmówić przyjęcia dziecka, u którego pracownik przejmujący dziecko zauważył niepokojące objawy.
Nie wolno przyprowadzić do przedszkola dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
Rodzice są zobowiązani do dostarczenia w dniu przyjścia numerów telefonów i oświadczeń pobranych ze strony internetowej.

Sposób postępowania przy przyprowadzeniu dziecka do przedszkola –

Rodzicu:

–  Zdecydujcie wcześniej, który z Was przyprowadza dziecko, bo tylko 1 osoba dorosła może wejść do przedszkola z dzieckiem.

– Po wyjściu z szatni pracownik przejmuje dziecko.

– Po Waszym krótkim pożegnaniu – bez podawania ręki, bez brania na ręce, itp., pracownik przekazuje dziecko nauczycielowi – wg dokonanego przez dyrektora przydziału.

Pierwszą czynnością dziecka po wejściu do sali jest umycie rąk pod kontrolą nauczyciela.
W czasie przyprowadzania dziecka należy ograniczyć do minimum rozmowy z pracownikiem, sprawnie wykonywać czynności tak, aby nie blokować dojścia pozostałym, czekającym na zewnątrz.

Odbieranie dziecka z przedszkola

Dziecko należy odebrać najpóźniej do godz. 16;30
Sposób postępowania przy odbieraniu dziecka.

– Tylko 1 osoba dorosła wchodzi do przedszkola po dziecko, jeśli przychodzicie we dwoje – jeden pozostaje na zewnątrz.

– Pracownik sprawdzi Twój dowód osobisty (jeśli nie zna lub jeśli jest to osoba upoważniona).

– Przekaż pracownikowi obsługi nazwisko dziecka. Pracownik przywoła dziecko z grupy.

– Czekając nie otwieraj drzwi innym czekającym i nie wpuszczaj ich do środka.

– Wychodzisz nie zwlekając, żeby nie blokować wejścia czekającym.

Inne ważne informacje:

– Numer telefony do Miejskiego Przedszkola nr 4  -16 621 62 13

–W celu rozmowy z nauczycielami umów się z nimi telefonicznie

Regulamin funkcjonowania jarosławskich przedszkoli i żłobków w czasie epidemii COVID – 19 opracowany przez Wydział Oświaty Urzędu Miasta   i dyrektorów jarosławskich przedszkoli i żłobków

w oparciu o:

ustawę z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.);
ustawę z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.);
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa   i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.);
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz.U. poz.410 ze zm.);
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresu czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty   w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 (Dz.U. poz. 493 ze zm.);
wytyczne MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek  od 1 września 2020 r.
Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 2 lipca 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (DZ. U. z 2019r.poz.59, oraz z 2020r. poz.322,374, 567)
Do miejskich przedszkoli i żłobków może uczęszczać dziecko bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji. W przypadku dzieci z alergią należy poinformować nauczyciela wychowawcę.
2. W przypadku stwierdzenia u dzieci alergii, rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego od specjalisty stwierdzającego alergię powodującą takie objawy.
Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, a w uzasadnionych przypadkach obowiązuje mierzenie temperatury.
Mierzenie temperatury ciała dzieci będzie dokonywane również w wypadku zaobserwowania niepokojących objawów.
Wszystkich wchodzących do budynku przedszkola obowiązuje, dezynfekcja rąk, a dzieci wchodzące do sal udają się do łazienki umyć ręce.
Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do wyznaczonej przestrzeni wspólnej przedszkola i żłobka, zachowując zasady:
a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
b) dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
c) dystansu od pracowników przedszkoli i żłobków min. 1,5 m,
d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust  i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
Ogranicza się przebywanie w placówce osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych). Osoby te mogą przebywać tylko w wyznaczonych obszarach.
Zapewnia się sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami dziecka. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
Jeżeli pracownik zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, izoluje się w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadamia się rodziców/opiekunów o konieczności odebrania dziecka z placówki (rekomendowany własny środek transportu).

Dziecko pozostaje w izolacji pod opieką wyznaczonej osoby, do momentu odebrania dziecka przez rodziców lub prawnych opiekunów.

Termometry bezdotykowe dezynfekuje się po użyciu w danej grupie. W przypadku używania innych termometrów niż termometr bezdotykowy konieczna jest dezynfekcja po każdym użyciu.
W sprawach administracyjnych (sekretariat, księgowość, intendent itp.) wskazany jest kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Druki związane z organizacją nowego roku szkolnego są dostępne w wersji papierowej  i elektronicznej na stronie placówki lub w wersji papierowej przy wejściu do budynku. Wszelkie wpłaty rodzice dokonują przelewem na podane konto. Informacje na temat opłaty za posiłki i pobyt dziecka w przedszkolu i żłobku będą podawane rodzicom indywidualnie.

W placówce obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do placówki należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
Dziecko posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku dziecka lub na indywidualnej półce. Dzieci nie powinni wymieniać się przyborami i zabawkami między sobą.
Wietrzenie sal oraz wspólnych korytarzy odbywa się, co najmniej raz na godzinę, a w razie potrzeby częściej.
Zajęcia edukacyjne poszczególnych grup są prowadzone w wyznaczonych salach. Mogą być również organizowane na świeżym powietrzu.
Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola, żłobka niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawek, przedmiotów.
Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej podlegają ograniczeniom w zakresie kontaktów z dziećmi oraz nauczycielami.
Dyrektor placówki na czas epidemii ustala i upowszechnia:

– zasady korzystania ze stołówki,

– regulamin korzystania z zajęć dodatkowych w placówce,

– zasady korzystania z placów zabaw.

Zasady, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 obowiązują wszystkich pracowników oraz rodziców, których dzieci będą korzystać z opieki lub zajęć w miejskich przedszkolach i żłobkach.Skip to content