Program profilaktyczny

Program profilaktyczny Miejskiego Przedszkola Nr 4 w Jarosławiu

Opracowany przez Radę Pedagogiczną Miejskiego Przedszkola Nr 4 w ramach WDN i przyjęty do realizacji

Główne cele:

 1. Promocja zdrowego stylu życia.
 2. Tworzenie warunków do właściwej współpracy nauczycieli – rodziców – wychowanków.
 3. Stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków do zabawy i nauki.

Cele i zadania:

 • uświadamianie dzieciom potrzeby dbania o własne zdrowie,
 • zachęcanie do mówienia umiarkowanym głosem,
 • wdrażanie dzieci od hartowania i częstego korzystania ze świeżego powietrza,
 • wdrażanie dzieci do ubierania się odpowiednio do temperatury,
 • uświadamianie dzieciom konieczności niezbędnych wizyt u lekarza, stomatologa,
 • kształcenie nawyków korzystania z zabiegów higienicznych,
 • zachęcanie dzieci do zjadania przygotowanych posiłków,
 • wdrażanie dzieci do poszanowania cudzej pracy,
 • zapobieganie przemocy i eliminowanie agresji słownej i fizycznej wśród dzieci,
 • zapobieganie przemocy i agresji wobec dzieci w rodzinie,
 • zapobieganie niszczenia sprzętów i zabawek w przedszkolu,
 • kształcenie nawyku mówienia umiarkowanym głosem,
 • kształtowanie podstawowych wartości społecznych: szacunek do drugiego człowieka, szacunek do życia i zdrowia, rodzina, ojczyzna, przyjaźń, koleżeństwo,
 • kształtowanie odpowiedniej postawy społecznej,
 • wdrażanie dzieci do kulturalnego zachowania się w relacji z innymi ludźmi – dorosłymi, rówieśnikami,
 • pomoc dzieciom sprawiającym kłopoty wychowawcze,
 • zapobieganie i zaspakajanie specjalnych potrzeb edukacyjnych dzieci mających trudności w nauce i inne deficyty rozwojowe,
 • stwarzanie warunków do prawidłowego rozwoju dzieciom uzdolnionym,
 • praca z dzieckiem zdolnym.

 

Formy realizacji:

 • dostarczanie dzieciom wzorców właściwego zachowania się w domu i w przedszkolu,
 • czynne uczestnictwo dzieci w zabawach ruchowych, wycieczkach, spacerach, zabawach na świeżym powietrzu, ćwiczeniach gimnastycznych,
 • uczenie się ubierania odpowiednio do pogody,
 • systematyczne wdrażanie dzieci do stosowania zabiegów higienicznych – mycia rąk przed posiłkami, po wyjściu z ubikacji, po powrocie ze spaceru,
 • udział dzieci w konkursach zdrowotnych i ruchowych organizowanych w przedszkolu i poza przedszkolem,
 • rozumienie potrzeby wizyt  kontrolnych u lekarza i stomatologa,
 • spotkanie z lekarzem – wycieczka do gabinetu stomatologicznego,
 • uświadomienie dzieciom konieczności spożywania owoców i warzyw jako źródła witamin,
 • reagowanie na wszelkie przejawy przemocy w rodzinie,
 • zwracanie uwagi na zachowanie się dzieci w czasie zabaw dowolnych i podczas pobytu na placu zabaw,
 • rozmowy z dziećmi przejawiającymi agresywne formy zachowania,
 • rozmowy z rodzicami,
 • zasięganie opinii specjalistów,
 • prowadzenie zajęć w formie pogadanki, inscenizacji,
 • uświadomienie dziecku jego praw do nietykalności osobistej i naruszania godności,
 • przestrzeganie przez personel i rodziców „Konwencji o prawach dziecka”,
 • dawanie przykładu przez nauczycieli i pozostały personel,
 • zajęcia wyrównawcze,
 • terapia logopedyczna,
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne,
 • spotkania ze specjalistami psychologiem, pedagogiem, logopedą,
 • rozmowy z rodzicami,
 • prowadzenie zajęć indywidualnych.
Skip to content